Tarvitsetko apua uusien ajatusten tai opittujen asioiden käyttöönottoon?

Tarvitsetko apua läpimenoajan, prosessien laadun tai tuottavuuden parantamiseen? Onko ongelmana asiakastyytyväisyys tai asiakaspalvelun laatu? Pitäisikö reklamaatioita ja virheitä saada vähennettyä? Haluaisitko nopeuttaa prosesseja? Vai tarvitsetko asiantuntijan apua datan tulkinnassa tai kokeen suunnittelussa?

Tiedämme, että muutosten läpivienti, toiminnan kehittäminen ja uusien menetelmien vieminen käytäntöön voi olla vaikeaa. Ammattitaitoinen ja ulkopuolinen asiantuntija kykenee usein saamaan organisaation ongelmat, ihmisten näkemykset ja odotukset tehokkaammin selville, kuin omassa organisaatiossa toimiva henkilö. Emme ratkaise asiakkaan ongelmia, vaan autamme organisaatiot itse ratkaisemaan ne ja näkemään vaihtoehtoja.

Vahvuutenamme on pitkä kokemus, valmentajiemme monialainen osaaminen sekä tieteeseen pohjautuva tieto ja taito. Tarvittava tieto ja luovuus asioiden ratkaisemiseksi ovat yleensä jo olemassa, mutta usein tarvitaan vielä ulkopuolista apua niiden esiin kaivamiseen ja käyttöönottoon. Systeemin muutos tarvitsee menetelmien ja osaamisen lisäksi muutosta ajattelutavassa ja organisaation kulttuurissa sekä ulkopuolista rohkaisua.

Toimintakulttuurin muutos vaatii sitä, että saadaan ihmiset innostumaan ja oivaltamaan asioita uudesta perspektiivistä. Työskentelemme yhdessä työyhteisöjen, esimiesten ja liikkeenjohdon kanssa hakien esiin organisaation voimavarat. Tavoitteena winn – eli systeemin kokonaisoptimi.

Käytännön apua erilaisiin tarpeisiin

Joskus suunta on hukassa ja tarvitaan avuksi asiantuntijaa. Muutoksen toteuttaminen on usein hankalaa. Organisaatiot eivät muutu itsestään. Tarvitaan uusia ajatuksia, ideoita ulkopuolelta ja herättelyä. Haluamme auttaa muutoksessa. Haluamme auttaa ihmisiä itse ymmärtämään muutoksen tarpeen ja viemään muutokset onnistuneesti läpi.

Alla joitakin esimerkkejä tyypillisistä asiakokonaisuuksista.

Esimerkiksi:
Arvovirtakuvaukset
Virtausanalyysit
Erilaiset prosessinkuvaukset

Esimerkiksi datamassan analysoiminen
Kokeen suunnittelu ja tulosten analysointi

Esimerkiksi laatutaulujen luominen ja prosessin konsultointi 1-2 kk välein

Lean Six Sigma-projektin toteutus ulkopuolisen tuen turvin – “vuokra Black Belt”

Yritykset ja yhteisöt voivat halutessaan toteuttaa Lean Six Sigma -projektin toteutuksen ulkoisen asiantuntijan voimin.

Black Beltillä on kokemusta mm. seuraavien prosessien ohjaamisesta:

 • toimitusvarmuuden vaihtelun vähentäminen
 • tuotannon laatupoikkeamien ja hukan vähentäminen
 • tuotannon ja tuotekehityksen läpimenon parantaminen
 • tuotannon optimointi
 • ulkoistettu osto/kilpailutus
 • ulkoistettu kehittämistoiminta
 • asiakas/markkinatutkimukset
 • asiakaskannattavuuden parantaminen
 • myynti/markkinointiprosessin kehittäminen
 • logistiikkakustannusten alentaminen
 • arvokkaan/arvottoman työn tutkiminen ja arvokkaan työn osuuden lisääminen

Esimerkki 1: Teräs/konepajateollisuus

Kehittämiskohde: Toimitusvarmuuden parantaminen ja tuotannon optimointi

Tulokset: 4-5 kk:n aikana tuotannon prosessien läpimenoaikaa nopeutettiin, tuotannon suunnittelua tehostettiin
ja laatupoikkeamia vähennettiin. Asiakastyytyväisyys kohosi voimakkaasti, kun toimitusvarmuus ei vaihdellut enää 60-90%, vaan asettui 95%:n tasolle.

Asiakkaan säästöt: Avainasiakkaat eivät siirtyneet kilpailijoiden leiriin, resursseja säästyi optimoinnin seurauksena, hukka väheni.

Esimerkki 2: LVI-asennus

Kehittämiskohde: Läpimenoajan lyhentäminen ja vaihtelun vähentäminen.

Tulokset: 3 kk:n kestävän projektityön aikana asennusläpimenoa nopeutettiin muuttamalla prosessia, esiasennustoiminnalla vähennettiin laatupoikkeamia ja asiakastarpeiden huomioimisella lisättiin asiakastyytyväisyyttä.

Asiakkaan säästöt: Resursseja säästyi huomattavasti läpimenon pudotessa viidenteen osaansa ja lisää asiakkuuksia
solmittiin myönteisten kokemusten seurauksena.

Esimerkki 3: Tietotekniikka- ja tietoliikenneteollisuus

Kehittämiskohde: Myyntitoiminnan ja kannattavuuden optimointi

Tulokset: Noin 3 kk:n aikana tutkittiin myynnin kehittämistoimien vaikuttavuutta kannattavuuden parantumiseen, jonka jälkeen kannattavin myyntitoiminta otettiin organisaatiossa jatkuvaan käyttöön.

Asiakkaan säästöt: Myynti tehostui, yrityksen kannattavuus parani ja asiakastyytyväisyys koheni.

Parannushanke voi olla ulkopuolinen Black Belt resurssi tai tähän hankkeeseen voidaan liittää tarvittavaa koulutusta. Älä epäile olla yhteydessä, keskustellaan eri vaihtoehdosta. Tarjoamme mielellämme tarvittavaa konseptia käytännön ongelmaasi.

Esimerkiksi prosessikonsultointia (laatu)johtorymän kokousten ja päätösten avulla.

Esim. Syvälliset juurisyyanalyysit, RCA
8D soveltaminen

Esim. Lean, prosessikonsultointia 1-2 kk välein, 1-2 vuotta.

Vaikuttavuus

Johtoa kiinnostaa luonnollisesti se, miten valmennuksen tai koulutuksen vaikutukset näkyvät muutoksena toiminnassa. Johtoa kiinnostaa se, millaista muutosta käytännön toiminnassa tavoitellaan ja palveleeko koulutus tavoitteen saavuttamista. Miten oppi on saatu jalkautettua jokapäiväiseen toimintaan, uudeksi toimintamalliksi.

Tavoitteiden määrittely on tärkeää. Onnistunut muutos ei ole mielipidekysymys vaan sen on oltava mitattavissa sen vaikutuksilla toimintaan.

Usein tavoitteiden asettamisesta huolimatta koulutuksen hyötyjen toteutumisen suurin este voi viime kädessä olla organisaatio itse. Ei ollakaan valmiita tekemään muutoksia, joita uuden osaamisen ottaminen käyttöön edellyttäisi. Ei osata lähteä liikkeelle ja aloittaa muutoksen tekemistä. Sinänsä hyvä valmennus voi valua hukkaan, jos se jää irralliseksi hankkeesi ilman yhteyttä toiminnan kehittämiseen ja saatujen oppien jalkauttamiseen. Pahimmillaan lopputuloksena on täysin turhautuneita työntekijöitä. “näitä projekteja tulee ja menee”.

Toteutustapa

Konsultointi ja siihen liittyvä pienryhmäkoulutus toteutetaan asiakaskohtaisesti räätälöitynä kehitysprojektina. Hanke käynnistyy organisaation nykytilankartoituksella ja avainhenkilöiden henkilökohtaisilla haastatteluilla. Niiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma, joka koostuu avainhenkilöiden koulutuksista, henkilöstön pienryhmäkoulutuksista ja käytännön tekemisestä työpisteissä.

Koulutuksen ja siihen liittyvän ohjauksen avulla voidaan kehittää yhtenäinen toimintatapa, etsiä uusia ratkaisuja, innostaa avoimeen vuorovaikutukseen ja organisaation suorituskyvyn parantamiseen, tukea parannushankkeita ja laajentaa organisaation osaamista ja ammattitaitoa.

Tutustumme organisaatioon ennen konsultointiprojektien tarkkaa määrittelyä ja käynnistämistä. Parannusprojekteille määritellään seurantamittarit, joiden avulla hankkeen toteutumista voidaan seurata.

Konsultointi voidaan toteuttaa etänä tai paikanpäällä asiakastarpeesta riippuen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme