Koulutusta laajasta valikoimasta aiheita

Tarjoamme laajan valikoiman koulutuksia osaamisen kasvattamiseen sekä prosessien kehittämisen ja parantamisen tueksi. Seuraavassa aihepiirejä, joiden sisältä löytyy lukuisa määrä tekniikoita ja työkaluja.

Laadun peruskursseilla on tarkoitus antaa kurssilaiselle kuva mitä laadulla tarkoitetaan tänä päivänä. Laadun peruskurssilla käsitellään laadun määritelmät, perusfilosofiat ja keskeiset laatumenetelmät. Lisäksi koulutuksesta riippuen käsitellään laatutekniikkaa ja sen eri konsepteja.

Aihealueita:

 • Mitä laatu on – infopaketit
 • Laatutekniikan perusteet
 • Insinöörin tilastotekniikka
 • Laatutaulut – laadun jatkuvan parannuksen perustyökaluna

Laadun perusteet

Laadun peruskurssi soveltuu koko organisaatiolle laatutietoisuuden kasvattamiseksi. Koulutuksen taustana on kokonaisvaltainen laatuajattelu (TQM/TQC). Kursseja toteutetaan eripituisina ja sisällöltään kohderyhmään painottuen. Tilaisuuksissa käsitellään laadun määritelmät tarvittaessa niin tuote- kuin toiminnan laadunkin näkökulmasta ja rakennetaan näin pohjaa yrityksen laadunkehitystyölle. Mahdollisuus helposti laajentaa sisältöä sovittava erillisteema huomioiden. Lisäksi tilaisuudet voidaan tarvittaessa jakaa useammalle päivälle tai viikolle ja saada näin jo peruskoulutukselle jatkuvuus ja helpompi henkilöstön irrottautuminen koulutukseen.

Jatkuva parantaminen laatutaulumenetelmällä

Tilaisuus vastaa kysymyksiin: Mitä laatutaulut ovat? Missä niitä käytetään? Miten ne rakennetaan prosessiin? Mikä on laatutaulujen ja SPC:n yhteys? Tilastollisena laadunhallinnan ja -parantamisen apuvälineenä käytettäessä on mahdollista sopia koulutuksen jälkeen tapahtuvasta, tulosten analysointiin liittyvästä kehitystyöstä (ns. optiomahdollisuus konsultointiin).

Yrityskohtaista valmennusta Lean-menetelmään, -työkaluihin sekä niiden soveltamiseen tuotanto- ja palveluprosesseihin

Nyt puhutaan paljon Leanistä, mutta mitä on todella tehty ja saatu aikaiseksi? Onko toimitusvarmuusongelmat, jonot ja myöhästymiset saatu poistettua? Onko palvelu nopeutunut?

Leanista, Lean -tuotannosta ja Lean Managementista puhutaan tänä päivänä paljon, etenkin laatu- ja kehittämisihmisten parissa. Lean on systemaattinen lähestymistapa prosessin optimointiin. Optimointi perustuu uskomukseen, että missä tahansa missä tehdään työtä syntyy hukkaa (vaste: non-value added work, MUDA).

Lean on prosessijohtamisen filosofia, jonka ydin on ei-arvoa tuottavien toimintojen eliminoiminen, tarkoituksena parantaa asiakkaan kokemaa arvoa. Toimenpiteiden tavoitteena on yksinkertaisesti hukan minimointi ja virtauksen maksimointi (mahdollisimman lyhyt läpimenoaika).

Systemaattinen lähestymistapa prosessin optimointiin

Lean on systemaattinen lähestymistapa prosessin optimointiin. Optimointi perustuu uskomukseen siitä, että missä tahansa, missä tehdään työtä, syntyy hukkaa (vaste: non-value added work, MUDA). Tähän asti ongelmana on ollut, että tätä uskomusta ei ole voitu näyttää toteen. Tänä päivänä arvoa tuottava ja arvoa tuottamaton toiminta/työ voidaan visualisoida ja konkretisoida arvovirtakuvauksella, VSM. Tämä kuvaus on ensimmäinen askel kohti Lean-tuotantoa. Lean käyttöönoton helpottamiseksi on kehitetty kahdeksan askelinen arvovirran hallintaprosessi, joka helpottaa Leanin käyttöönottoa. Lean pitää sisällään ajatuksen, konseptin ja työkalut.

Koulutamme yrityskohtaisena toteutuksena Leania ja Lean-työkaluja sekä niiden soveltamista tuotanto- ja palveluprosesseihin. Koulutuksia saatavana eri laajuisina aina yhdestä päivästä laajoihin koulutuskokonaisuuksiin. Kysy myös lisää 20-päiväisestä Lean-johtajakoulutuksestamme. Kouluttajillamme on vankka kokemus Lean-teoriasta ja työpajoista. Nämä yhdessä auttavat organisaatiotasi kohti Lean-organisaatiota.

Pitkäaikaisella kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan

Quality Knowhow Karjalainen Oy omaa pitkäaikaisen kokemuksen Leanista ja sen soveltamisesta suomalaisiin yrityksiin. Olemme toteuttaneet laajaa 20-päiväistä Lean-koulutusta vuodesta 2009 lähtien. Koulutuksissa pääkouluttajana on alusta lähtien toiminut Antti Piirainen. Lyhyempiä Lean-koulutuksia olemme toteuttaneet 1990-luvulta lähtien eri kouluttajien toimesta. Koulutusohjelmamme perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin oppeihin ja tieteellisiin metodeihin. Koulutustemme oikeellisuuden varmennamme mm. käyttämällä laatukirjastoamme, jossa on yli 1300 laatutekniikan kirjaa. Päivitämme osaamistamme myös jatkuvasti kansainvälisten konferenssien sekä koulutusten kautta. Toimitusjohtajamme on mm. Amerikan laatuyhdistyksen Suomen maajohtaja ja omaa näin vahvat yhteydet kansainvälisiin koulutusorganisaatioihin ja alan tutkimuksiin pitäen yrityksen osaamisen ajan hermoilla.

Lean-simulaatio – Paloautopeli

Olemme kehittäneet koulutuksia tukemaan ja oppimista helpottamaan paloautopelin. Paloautopelin runkona toimii kansainvälisestikin tunnettu peli. Perinteisesti pelissä käsitellään solutuotannon ja ylituotannon estämisen sekä tasapainotuksen etuja.

Paloautopeli muokkautuu moneksi. Räätälöimme peliä asiakas- tai koulutustarpeen mukaan. Pelillä voidaan demonstroida laatuvikojen, laitehäiriöiden, osapuutteiden tms. aiheuttamia ilmiöitä perinteisten tuotannon tehostamiskonseptien lisäksi. Häiriöt ja muutokset eli vaihtelu erilähteistä on normaalia organisaatiossa. Ilman ymmärrystä vaihtelun tuomista haasteista, voi perinteinen peli luoda liian ruusuisen kuvan muutoksen helppoudesta.

Peliä modifioidaan nopeasti kierroksia lisäämällä tai vähentämällä tai pelielementtejä lisäämällä. Osallistujien mukaan peli on auttanut todella ymmärtämään työkalujen ja konseptein taustalla tapahtuvat ilmiöt.

Pelin aikana ja kierrosten välissä osallistujat voivat vaihtaa kokemuksiaan havaituista ilmiöistä ja kokemuksistaan erilaisista tuotantofilosofioista.

Pelin isoimpien ja haastavien muutosten yhteydessä käytetään PDSA -mallia. Usein huomataan, että suunnitelma eli parannusidea ei toimi käytännössä, vaan joudutaan toteuttamaan useita PDSA -kierroksia parannuksen saavuttamiseksi.

Tyypillisesti peliä pelataan koulutusten yhteydessä kolmesta neljään kierrosta. Näiden aikana käydään läpi funktionaalisen (siilomaisen) toiminnan ja synkronoiden tuotannon erot ja hyödyt. Tähän peliin otetaan myös mukaan laatuviat/ häiriöt sekä ylituotannonesto, FIFO -periaate (First-In, First-Out), visuaalisuus ja tasapainotus.

Tuottamista kuvaavista operatiivisista luvuista muodostetaan myös liiketalouden lukuja.

Peli auttaa osallistujaa havainnoimaan ennen muutosta ja muutoksien tuoman eroa tilojen välillä. Tämä ero luo innostusta ideoida, kuinka opittuja asioita päästään soveltamaan omassa organisaatiossa.

Kouluta itsesi tulevaisuuden huippuosaamiseen ja ammattiin

Quality Knowhow Karjalainen Oy tarjoaa kattavasti Lean Six Sigma -koulutusta jokaiseen tarpeeseen. Meiltä saat Champion, Black Belt, Green Belt ja Yellow Belt -koulutukset.

Lean Six Sigma -menetelmä tarjoaa ensimmäisen kerran organisaation johdolle todellisen ja testatun menetelmän tuloksen- ja toiminnanparantamiseen. Menetelmällä voi lyhentää jakso- ja läpimenoaikoja, lisätä myyntiä, vähentää ja eliminoida tuotteissa, palveluissa ja tuotantoketjussa olevia virheitä ja vikoja sekä vähentää kustannuksia. Ja mikä parasta, sillä voi dramaattisesti lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja yrityksen tulosta. Lean Six Sigma on ehdottomasti tämän vuosikymmenen suurin ja merkittävin liikkeenjohdon kehittämisidea ja -menetelmä. Se on enemmän kuin uusi työkalu. Se on uuden sukupolven johtamismenetelmä.

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus

Rautaista tieto-taitoa ja teknistä osaamista tilastolliseen ongelmanratkaisuun

Quality Knowhow Karjalainen Oy järjestää suomenkielistä Lean Six Sigma Black Belt -koulutusta yrityksille ja yhteisöille. Yrityskohtaisista koulutuksista tehdään tarjous ja koulutukset sekä niiden ajankohta sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus on uudentyyppinen interaktiivinen koulutus, jossa oman kehitys/parannusprojektin avulla opitaan Lean Six Sigma DMAIC -menetelmän ja tarvittavien ohjelmien käyttö käytännössä. Koulutusohjelma rakentuu neljän viikon teoriakoulutuksen, ohjelmistojen ja projektityön yhteiskäyttöön. Lisäksi koulutukseen kuuluu loppuraporttipäivä. Koulutus yhdistää kaksi parannusmenetelmää: työt ja prosessit nopeutuvat (Lean) ja työt ja prosessit paranevat (Six Sigma). Näiden menetelmien yhteisvaikutuksena asiakastyytyväisyys paranee ja yrityksen kustannukset pienenevät.

Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen sisältö ilmenee taulukosta ”Lean Six Sigma -koulutusohjelma”. Taulukkoon on merkitty moduulien pääotsikot ja rinnakkaiset moduulit tuote- ja palvelupainotteisille organisaatioille. Tilaaja voi valita, kumpaa painotetaan enemmän palvelu- vai tuotemoduulia. Lisäksi taulukosta ilmenee ilmainen projektituki ja mahdollisuus koulutusta tukeviin johdon Champion sekä projektiryhmän Yellow Belt -koulutuksiin (Lean Six Sigma tiimin -koulutukset).

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus

Tehokkaita työkaluja prosessin parantamiseen

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on laaja tilastolliseen, kvantitatiiviseen ongelmanratkaisumetodiikkaan perustuva koulutusohjelma,joka hyödyntää uudenlaista interaktivista lähestymistapaa koulutuksessa. Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu Six Sigma -tiimien jäsenille sekä Black Belt -projektien jäsenille. Green Belt hallitsee tilastollisen ongelmanratkaisun taidot sekä toimii Black Beltin apuna ja suorittaa hiukan kevyempiä projekteja.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijat ymmärtämään Lean Six Sigma -menetelmä ja sen käyttö. Lean Six Sigma Green Belt -koulutus antaa valmiudet vetää suhteellisen pieniä, hyvin fokusoituja osastokohtaisia projekteja käyttäen Lean Six Sigma -toteutusstrategiaa. Green Belt voi olla tiimin jäsenenä tai johtaa tiimiä osa-aikaisesti.

Koulutuksessa yhdistetään perinteinen koulutus ja interaktiivinen ohjelmistokoulutus sekä käytännön projektit. Integraatio vaatii uuden tyyppisen opetusmetodiikan, jossa jokaisella osallistujalla tulee olla tietokone ja ohjelmistot (Excel, MINITAB) jatkuvasti käytössä. Tällä menetelmällä on tutkitusti ja käytännössä saavutettu hyvä ja nopea uuden menetelmän oppiminen ja käytännön soveltamistaito. Green Beltit oppivat: strukturoidun ongelmanratkaisumenetelmän liiketoiminnan parannusprojekteihin, tietyn tason laatutyökaluista, jotka liittyvät Six Sigma -menetelmään sekä kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.

Koulutus keskittyy prosessien parantamiseen DMAIC -mallin avulla sekä opettaa keskeisimpiä Six Sigman työkaluja. Green Belt -koulutus tarjoaa osallistujille yleiskuvan Lean Six Sigmasta kuin myös keskeisistä tehokkaaseen projektitiimiin liittyvistä menettelyistä ja käsitteistä. Green Beltit oppivat osan kokonaisvaltaisesta Black Belt -koulutuksen sisällöstä. Koulutusjaksojen välissä sovelletaan opittuja työkaluja omaan projektiin. Kun työkaluja on käytetty omassa projektissa ja niiden käyttö on raportoitu vaaditulla tavalla, osallistuja saa osallistumistodistuksen lisäksi Green Belt -sertifikaatin.

Lean Six Sigma Champion -koulutus

Mitä Lean Six Sigma on? Kuinka kehityshankkeet kytketään liiketoiminnan tavoitteisiin?

Lean Six Sigma Champion -koulutus valmentaa organisaation johtajia – kaikilla tasoilla – ymmärtämään Leanin ja Six Sigman konsepteja sekä erityisesti johtamaan Lean Six Sigman käyttöönottoa, levitystä ja hyödyntämistä organisaatiossa.

Lean Six Sigma Champion -koulutuksella annetaan johtoryhmälle, Lean Six Sigma -projektien ja henkilöiden valitsijoille sekä varsinaisille Championeille yleiskatsaus Lean Six Sigma -menetelmään, projektien valintaan, johtamiseen ja työkaluihin. Lean Six Sigma Champion johtaa, tukee, suojelee, edistää, ylläpitää ja levittää organisaation Six Sigma -toimia.

Osallistujat kykenevät kurssin jälkeen ymmärtämään Six Sigmaan liittyvän DMAIC -kehitysjakson (Define, Measure, Analyze, Improve, Control eli määrittely, mittaus, analysointi, parannus ja ohjaus) ja siinä käytettävät työkalut. He pystyvät myös organisoimaan projektit ja projektiryhmät sekä johtamaan Six Sigma parannusta.

Champion on yksilö tai ryhmä yksilöitä, joiden velvollisuutena on seurata Black Belt -projektien tilaa ja onnistumista sekä taata riittävät resurssit Black Belt -projektille, jotta se valmistuu ajallaan. Champion on pitkälti vastuussa Black Beltin avustamisesta määrittelyvaiheessa ja yleisesti koko prosessista niin että liiketoimintahyöty syntyy ja pysyy. Lean Six Sigma Champion -koulutus voidaan tarpeen mukaan räätälöidä 1 – 2 päivän mittaiseksi, riippuen tarvittavasta laajuudesta.

Lean Six Sigma tiimin koulutus (Yellow Belt)

Tiimityökaluja ongelmanratkaisuun ja pohjatietoja dataperusteiseen parantamiseen

Koko yrityksen henkilöstölle tarkoitettu Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus, tai toiselta nimeltään tiimin koulutus, tarjoaa yleiskuvan ja peruskoulutuksen Lean Six Sigmaan. Koulutus tarjoaa perustiedot Leanista ja Six Sigmasta sekä perehdyttää menetelmän perus- ja tiimityökaluihin.

Koulutus sopii myös jatkuvan parannuksen ideaa ja konseptia soveltaville yrityksille laadun peruskurssiksi. Kurssi vastaa kysymykseen, kuinka onnistutaan ongelmanratkaisussa? Ilman ongelmanratkaisutekniikoita lähes 95 % ongelmanratkaisuista epäonnistuu (Demingin ja Hollandin mukaan).

Kaksipäiväisessä koulutuksessa keskitytään Lean Six Sigman perusteisiin, käsitteisiin ja peruskonsepteihin. Koulutuksen käynyt henkilö, Yellow Belt, tuntee DMAIC -prosessin ja sen keskeiset määrittely-, mittaus-, analysointi-, parannus- ja ohjausvaiheen työkalut ja menetelmät. Näitä ovat mm: prosessikuvaus, datankeräys, kalanruotokaavio, GageR&R, datan analysoinnin perusteet, perusteet kokeen suunnitteluun ja SPC.

Koulutus sopii erinomaisesti Lean Six Sigma -projekteihin (Black Belt  tai Green Belt -projektit) osallistuville henkilöille. Koulutus auttaa ymmärtämään dataan perustuvaa ongelmanratkaisua ja Six Sigma -metodiikkaa. Se vastaa mm. kysymyksiin: Miksi tehdään prosessikaavio? Miten dataa kerätään? Miksi mittalaitteiden suorituskyky on keskeistä? Kuinka dataa voi analysoida ja mitä datasta löydetään ja mitä ei? Kuinka kokeilemme, teemme kokeita, toimiiko parannuksemme? Miten saamme parannuksen ylläpidettyä?

Yellow Belt -koulutuksen yhteyteen on mahdollista ottaa mukaan interaktiivinen lisäoptiopäivä datan analysoinnista Minitab -ohjelman avulla. Tässä tilaisuudessa analysoidaan case: Läpimenoajan lyhentäminen lainan myöntämisessä. Osallistujalla tulee olla käytössä tietokone ja ohjelmistot (Excel ja Minitab). Minitab -ohjelmanavoidaan käyttää Yellow Belt -koulutukseen kuuluvaa ilmaista 30 päivän tutustumisversiota.

Ongelmia on ja esiintyy. Parannusta pitäisi saada aikaiseksi. Mielenkiintoinen kysymys on: käytetäänkö resursseja uusien ongelmien edessä vai ovatko ongelmat kerta toisensa jälkeen samoja. Siis käytännössä, ratkotko jatkuvasti samoja ongelmia?

Laadun perustyökalut ja menetelmät

On olemassa joukko työkaluja, joita voidaan käyttää ongelmanratkaisussa. Työkalut voidaan jakaa perus-, keskitason- ja edistyksellisiin työkaluihin. Ongelma ja sen luonne sanelee millaiset työkalut tarvitset.

Jos prosessi on epästabiili riittää perustyökalut ja klassiset menetelmät. Jos taas prosessisi on stabiili, tarvitset Six Sigmaa tai Lean Six Sigmaa.

Näitä tarvitset ongelman ratkaisuun!

Me opetamme Sinut ja organisaatiosi tehokkaaseen ongelmien ratkaisuun ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Päätöksenteko ja parannus ovat monivaiheisia ja monimutkaisia prosesseja, joihin liittyy tilastollisia menettelyjä ja tiettyjä peruselementtejä, jotka tulee olla kunnossa. Mikel J. Harry ja Ronald Lawson kuvasivat jo vuonna 1992 peruselementit, jotka liittyvät ongelmanratkaisuun. Ilman näitä elementtejä ongelmanratkaisu on vaikeaa, jos ei jopa mahdotonta.

Yleisimpiä ongelmanratkaisumenetelmiä ovat:

 • QC story
 • 8D menetelmä
 • Root Cause Analysi, RCA
 • IDEA Process
 • Kuuden askeleen ongelmanratkaisumalli
 • Six Sigma
 • Lean Six Sigma
 • Lean

Yrityskohtaisia koulutuksia esimerkiksi:

 • Ongelmanratkaisun peruskurssi, laajuus 1 + 1 päivää
 • 8D-menetelmä, laajuus 2 päivää
 • Root Cause Analysis, RCA, laajuus 2-3 pv
 • Six Sigma -koulutukset, laajuudet 1-25 päivää
 • Lean -koulutukset, laajuudet 1-20 päivää
 • Muut ongelmanratkaisukurssit, laajuudet 1-3 päivää

Kaikkia koulutuksia toteutetaan yrityskohtaisina räätälöityinä koulutuksina. Osasta koulutuksia löytyy myös julkisia kursseja.

Tarjoamme kattavan valikoiman laatujohtamisen koulutuksia. Laatujohtamisen avulla laatua ja toimintaa pyritään hallitsemaan ja johtamaan strategisesti. Laatujohtamisen tulee alkaa organisaation johdosta ja ulottua organisaation kaikkiin toimintoihin. Tarkoituksena on saavuttaa taloudellisia hyötyjä, alentaa kustannuksia ja kasvattaa voittoa erilaisten laatutekniikan menetelmien avulla sekä sitouttaa koko organisaatio jatkuvaan parantamiseen.

Opetamme, kuinka saadaan organisaation rattaat pyörimään oikeaan suuntaan, kuinka hallitaan organisaatiota ja kuinka luodaan pohjaa laadunparannustyölle.

Aihealueita muun muassa:

 • Laadun filosofia ja perusteet
  • Laadun historia
  • Mitä laatu on?
  • Laadun tietojärjestelmä
 • Johtamisen periaatteet ja menetelmät
  • Tiimien kehittäminen, rakentaminen ja organisointi
  • Laatutoimintojen johtaminen
  • Laadun parannustoiminnan organisointi
  • Laadun johtaminen
  • Laadun keskeiset gurut ja heidän teoriansa
  • Demingin laatuopit
  • TQM -toimintamallit
  • Prosessien hallinta
  • Prosessijohtaminen ja mittarointi
  • Johtamisjärjestelmät
 • Fasilitaatioperiaatteet ja -menetelmät
 • Viestintä- /Vuorovaikutustaidot
 • Asiakassuhteet
 • Laatukustannukset
 • Laatukoulutuksen organisointi
 • Systeemiteoria ja sen soveltaminen
 • TOC-teoria (Theory of Constraints), Esteiden teorian (kapeikkoajattelu, pullonkaulateoria)

Laadun parantaminen ja jatkuva parantaminen ei ole enää ainoastaan tuotannon tai perinteisen insinööriympäristön omaisuutta. Suurin osa nykypäivän työvoimasta tarvitsee tilanteiden analysointia, ongelmien tunnistamista, ja parannettujen ratkaisujen soveltamista. Jatkuvan parantamisen työkaluja ja menetelmiä on lukuisesti. Seuraavassa esimerkkejä tämän aihepiirin koulutuksista.

 • Laatutyökalut
  • Flowchart
  • Pareto
  • Cause-and-Effect Diagrams (kalanruotodiagrammit, syy- ja seurausdiagrammit)
  • Check Sheets
  • Histogrammit
  • Hajontakuvat (Scatter Diagrams)
  • Run Charts
  • Ohjauskortit (Control Charts)
  • Graafiset työkalut
 • Laadun suunnittelun työkalut
  • Affinity Diagrams
  • Interrelations Diagrams
  • Tree Diagrams
  • Process Decision Program Charts
  • Matrix Diagrams
  • Prioritization Matrices
  • Activity Network Diagram and Arrow Diagram
  • Process Maps
  • Process Value Chain (PVC) Diagrams
  • Value Stream Mapping
  • Benchmarking
  • Summart of Quality Management and Planning Tools
 • Jatkuvan parantamisen menetelmät
  • Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (Total Quality Management, TQM)
  • Kaizen
  • PDSA tai PDCA (Demingin ympyrä, jatkuvan parantamisen ympyrä)
  • Reengeneering
  • Six Sigma, DMAIC -prosessi
  • Muutosjohtaminen, muutoksen ylläpito
  • Theory of Constraints (TOC)
  • Lean -tuotanto, Lean -ajattelu

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet tuotteen tai palvelun suunnitteluun asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Koulutuksesta riippuen perehdytään, kuinka asiakastarpeet muutetaan tuoteominaisuuksiksi, kuinka suunnitellaan luotettava tuote tai asetetaan toleranssit. Lisäksi voidaan hallita tuotteeseen tai palveluun liittyviä riskejä etukäteen.

 • Laadun tunnuspiirteiden/ominaisuuksien luokittelu
 • Suunnittelun inputit ja katselmointi
 • Suunnittelun varmistus ja vahvistus
 • Luotettavuus ja ylläpito (maintainability)
 • Laatusuunnitelmat tilastollisina ohjaustyökaluina
 • Mittausepävarmuus ja kalibrointi (Gage R&R)
 • Nollavirheajattelu
 • Asiakaslähtöinen suunnittelu (QDF, Quality Function Deployment)
 • Vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA, Failure Mode and Effect Analysis)
 • Toleranssisuunnittelu
 • Kokonaisvaltainen tuotteen kehittäminen (QFD+SPC+toleranssisuunnittelu)
 • Luotettavuustekniikka (Reliability Engineering)

Tilastollinen prosessinohjaus (SPC) on laadunkehittämisen keskeinen väline. SPC pitää sisällään kaksi päätehtävää, johon sitä käytetään laadun ohjauksessa. Se kertoo, milloin prosessia tulee säätää tai korjata, jotta se säilyttää ennustettavuutensa. Ja sen avulla voidaan analysoida ja parantaa prosessia.

Tiedätkö, miten oikea näytekoko määritellään? Entä kuinka luodaan luotettava mittausprosessi sekä määritetään mittaukset ja niiden suorituskyky?

Datan määrä teollisuuden ja palveluliiketoiminnan eri alueilla kasvaa nopeasti. Data ei itsessään luo lisäarvoa. Datan tehokas ja oikea analysointi on olennainen osa yritysten menestymistä. Tilastotieteen tarkoituksena on datan kerääminen, analysointi ja esittäminen sekä tulosten tulkinta. Tilastollisten menetelmien osaaminen tuo yritykselle kilpailuetua, kun datan sisältämä tieto saadaan yrityksen käyttöön ja pystytään dataperusteiseen päätöksentekoon.

Tilastollisten menetelmien koulutuksessa keskitytään erilaisiin analyyseihin ja niiden perusteisiin sekä esimerkkien laskentaan Minitab -ohjelmistolla.

Tilastolliset tunnusluvut

 • Keskiarvo
 • Keskihajonta
 • Varianssi
 • Kovarianssi


Jakauman testaaminen

 • Normaalijakauman testaaminen (Anderson-Darling)


Hypoteesin testaaminen

 • 1-otoksen z-testi
 • 1-otoksen t-testi
 • 2-otoksen t-testi
 • parittainen t-testi
 • Varianssien yhtäsuuruuden testaaminen
 • Varianssianalyysi (ANOVA)


Muuttujien välinen yhteys/assosiaatio

 • Korrelaatio
 • Regressionanalyysi


Tilastolliset monimuuttujamenetelmät

 • Pääkomponenttianalyysi
 • Faktorianalyysi
 • Klusterianalyysi
 • Erotteluanalyysi
 • Korrespondenssianalyysi


Aikasarja-analyysin perusteet

 • Trendianalyysi
 • Autokorrelaatio


Luotettavuusanalyysi

 • Kiihdytetty elinikätesti
 • Elinaikadatan regressio


Koesuunnittelu

 • Perinteinen DOE
 • Taguchi DOE


Mitaussysteemin analyysi

 • Variaabeli Gage
 • Attribuutti Gage


Tilastollinen laadunohjaus, SPC

 • Variaabelitilanteeseen sopivat kortit
 • Attribuuttitilanteeseen sopivat kortit


Hyväksymisnäytteenotto

 • Variaabelitilanteen näytteenottosuunnitelmat
 • Attribuuttitilanteen näytteenottotilanteen suunnitelmat

Tilastollisilla monimuuttujamenetelmillä käsitellään suuria, usean satunnaismuuttujan aineistoja. Pyrkimyksenä on vähentää muuttujien määrää tai ryhmittellä dataa samankaltaisiin ryhmiin jonkun ennalta määritellyn ominaisuuden mukaan. Koko vaihtelusta yritetään karsia puhtaasti satunnainen osuus tiivistämällä tietoa. Näin mahdollisesti voidaan paljastaa tutkittavan ilmiön taustalla olevat rakenteet. Tilastollisia monimuuttujamenetelmiä ovat mm. pääkomponentti- analyysi, faktorianalyysi, kanoniset korrelaatiot, erotteluanalyysi ja ryhmittelyanalyysi.

Tilastollisen monimuuttujamenetelmäkoulutuksen tavoitteena on opettaa koulutukseen osallistuville Minitabissa olevia monimuuttujamenetelmiä. Tarkoituksena on käytännön esimerkkien avulla itse tekemällä oppia ja huomata kyseisten menetelmien hyödyt.

Koulutusta mm. 

 • Pääkomponenttianalyysi (Principal Components)
 • Faktorianalyysi (Factor Analysis)
 • Klusterianalyysi (hierarkinen ja k-means)
 • Diskriminanttianalyysi
 • jne

Tämän päivän prosessien kehityksessä tarvitaan erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Käytössämme on laaja valikoma sekä graafisia että tilastollisia analyysejä ja työkaluja, joiden avulla voimme analysoida prosessia ja sen toimintaa. Jotta nämä menetelmät saadaan tehokkaaseen käyttöön, järjestämme erilaista räätälöityä koulutusta mm. seuraavista menetelmistä ja työkaluista.

 • Aineiston keruu ja yhteenveto
  • Datatyypit
  • Mittaaminen
  • Datan/aineiston keruumenetelmät
  • Datan tarkkuus//virheettömyys
  • Kuvaava statistiikka
  • Graafiset analyysit
 • Kvantitatiiviset konseptit
  • Tilastollinen päätöksenteko
  • Todennäköisyys
 • Todennäköisyysjakaumat
  • Jatkuvat jakaumat
  • Diskreetit jakaumat
  • Keskeinen raja-arvolause
 • Tilastollinen päätöksenteko
  • Luottamusvälit
  • Hypoteesitestaus
  • Parittainen testaus
  • Varianssianalyysi
 • Suhteet muuttujien välillä
  • Lineaarinen regressio
  • Korrelaatio
  • Aikasarja-analyysit
 • Tilastollinen prosessinohjaus (SPC)
  • Satunnais – ja erityissyyt
 • Prosessien suorituskyky ja kyvykkyys
  • Kyvykkyysanalyysit
  • Kyvykkyysindeksit
 • Koesuunnittelu (DOE)
  • Kokeiden suunnittelu ja organisointi
  • Suunnittelun periaatteet
  • 1-muuttujakoe (One-Factor Experiments)
  • Täystekijäkoe (Monimuuttujakoe, Full-Factorial Experiments)
  • Osittaistekijäkoe (Two-Level Fractional Factorial Experiments)
  • Teollisuuskokeiden suunnittelu (Taguchi)
  • Dynaaminen koesuunnittelu (Taguchi)
  • Shainin -tekniikka

Teoriaosaamisen lisäksi näissä graafisissa ja tilastollisissa menetelmissä käytetään yleensä jotakin tilasto-ohjelmistoa tai Excelia. Yleensä tehokkaassa datan käsittelyssä Excelia suositeltavampaa on käyttää siihen suunniteltua ohjelmistoa – esimerkiksi Minitab.

Tämän päivän laadunparannusprojektit ovat paljon monimutkaisempia kuin ennen. Johtavat menetelmät kuten Lean Six Sigma vaativat, että tehdään yhä syvällisempiä datan analyyseja sekä tuotetaan mitattavia tuloksia. Datan analysointi vaatii yhä enemmän ominaisuuksia, kyvykkyyttä ja tehoa ohjelmistoilta. MINITAB täyttää nämä tarpeet. Ohjelmistolla on takanaan yli 45:n vuoden kehitystyö ja sitä käytetään ympäri maailman kaikissa merkittävissä organisaatioissa ja laatuprojekteissa.

Järjestämme Minitab-koulutuksia sekä julkisina kursseina että yrityskohtaisesti räätälöityinä toteutuksina.

Minitab – Analysoi mittaustuloksia ja dataa (4 päivää)

 

1. Päivä, MINITAB:n perusteet

Kurssilla opitaan käyttämään MINITAB:ia mahdollisimman kätevästi. Opit navigoimaan MINITAB:in ikkunoissa nopeasti ja järjestämään dataa kunnolla. Lisäksi opit, miten mukautat MINITAB:in valikoita ja pikanappuloita luomalla esim. suosikit valikon, josta löytyy kaikki tarvitsemasi työkalut nopeasti. Näet, kuinka sujuvasti MINITAB toimii yhteen muiden ohjelmien kanssa mm. Office-paketti.

Kurssilla opit, kuinka luodaan, käytetään ja tulkitaan MINITAB:in graafeja. Opit arvioimaan datan normaalisuutta käyttäen avuksesi graafeja ja perustilastoja. Opit muokkaamaan graafeja ja lisäämään niihin erilaisia tietoja. Lisäksi opit, miten luot näyttävän näköisiä raportteja ja esityksiä MINITAB:in avulla.

2. Päivä, Tilastollinen analyysi

Täydennä graafisen analyysin taitojasi käyttäen MINITAB:in erinomaisia tilastollisia työkaluja. Kurssilla opit määrittämään sopivan näytekoon, jolla varmistat analyysituloksien luotettavuuden. Opit myös tutkimaan mahdollisia suhteita muuttujien välillä käyttäen korrelaatiota, regressiota ja matriisikuvia. Opit, kuinka prosessin muutokset tai parannukset todistetaan käyttämällä t-testejä, ANOVA -tekniikkaa ja varianssitestejä. Kurssi keskittyy hyvän liiketoimintapäätöksen tekoon, käyttäen avuksi tilastollisia sovelluksia.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

3. Päivä, Tilastolliset laatutyökalut

Opit, kuinka arvioidaan mittausprosesseja (Gage R&R), prosessin kyvykkyyttä (normaalille /epänormaalille datalle) ja prosessin stabiilisuutta (attribuutti ja variaabeli ohjauskortit). Opit arvioimaan Gage R&R avulla, kuinka mittauslaitteen ja operaattorin tarkkuus vaikuttavat mittausprosessin vaihteluun sekä opit määrittämään mittausprosessin stabiilisuuden ajan suhteen käyttäen Gage Stability tutkimusta.

Kurssilla harjoitellaan, kuinka priorisoidaan laatuongelmia ja keskitytään parannustoimenpiteisiin Pareto-kaavioiden avulla sekä organisoidaan ideat mahdollisista syistä syy-seuraus diagrammin avulla. Lisäksi tunnistetaan ei-satunnaisia kuvioita aikadatasta käyttäen run chartteja. Kurssilla arvioidaan prosessin ohjausta (SPC) käyttäen Xbar, R, S ja historiallisia kortteja sekä analysoidaan prosessin ohjausta ja kyvykkyyttä käyttäen Capability Sixpack:iä. Opit myös arvioimaan kyvykkyyttä käyttäen kyvykkyysanalyysiä ja arvioimaan ei-normaalin datan kyvykkyyttä käyttäen Box-Cox muunnosta.

4. Päivä, Koesuunnittelu

Kurssilla opitaan luomaan ja analysoimaan täys- ja osittaistekijäkokeita käyttäen MINITAB:ia. Opit, kuinka luot koesuunnitelman, kuinka analysoit koesuunnitelmaa sekä tulkitset pareto-kaavioita ja normaalisuuskuvia vaikutuksista, kuutiokuvia ja päävaikutuskuvia sekä keskinäisvaikutuskuvia yhdessä tilastollisen ulostulon ja responce optimizerin kanssa. Opit, kuinka valitset asetukset, jotka optimoivat yhden tai useamman vasteen tai opit määrittämään suunnan seuraavalle kokeelle.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet sekä tilastollisen analysoinnin perusteet.

Julkinen kurssi  löytyy täältä: Minitab – Analysoi mittaustuloksia ja dataa

 


 

Minitab – Palvelusektorin tehokas työkalu (4 päivää)

 

1. Päivä, MINITAB:n perusteet

Kurssilla opitaan käyttämään MINITAB:ia mahdollisimman kätevästi. Opit navigoimaan MINITAB:in ikkunoissa nopeasti ja järjestämään dataa kunnolla. Lisäksi opit, miten mukautat MINITAB:in valikoita ja pikanappuloita luomalla esim. suosikit valikon, josta löytyy kaikki tarvitsemasi työkalut nopeasti. Näet, kuinka sujuvasti MINITAB toimii yhteen muiden ohjelmien kanssa mm. Office-paketti.

Kurssilla opit, kuinka luodaan, käytetään ja tulkitaan MINITAB:in graafeja. Opit arvioimaan datan normaalisuutta käyttäen avuksesi graafeja ja perustilastoja. Opit muokkaamaan graafeja ja lisäämään niihin erilaisia tietoja. Lisäksi opit, miten luot näyttävän näköisiä raportteja ja esityksiä MINITAB:in avulla.

2. Päivä, Palvelusektorin perusstatistiikka

Täydennä graafisen analyysin taitojasi käyttäen MINITAB:n erinomaisia tilastollisia työkaluja.

Kurssilla opit määrittämään sopivan näytekoon, jolla varmistat analyysituloksien luotettavuuden. Opit myös tutkimaan mahdollisia suhteita muuttujien välillä käyttäen korrelaatiota, regressiota ja matriisikuvia.

Opit, kuinka prosessin muutokset tai parannukset todistetaan käyttämällä t-testejä, ANOVA -tekniikkaa ja varianssitestejä. Kurssi keskittyy hyvän liiketoimintapäätöksen tekoon, käyttäen avuksi tilastollisia sovelluksia.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

3. Päivä, Tilastolliset laatutyökalut

Opit, kuinka arvioidaan numeerisia ja laadullisia mittausprosesseja (Gage R&R), prosessin kyvykkyyttä (normaalille/epänormaalille datalle) ja prosessin stabiilisuutta (attribuutti ja variaabeli ohjauskortit).

Opit tulkitsemaan ja arvioimaan Gage R&R avulla, kuinka mittaustapahtuman ja operaattorin tarkkuus vaikuttavat mittausprosessin vaihteluun sekä kuinka määritetään mittausprosessin stabiilisuus ajan suhteen käyttäen Gage Stability tutkimusta.

Lisäksi tunnistetaan ei-satunnaisia kuvioita aikadatasta käyttäen run chartteja. Kurssilla arvioidaan prosessin oh-jausta (SPC) käyttäen Xbar, R, S ja historiallisia kortteja sekä analysoidaan prosessin ohjausta ja kyvykkyyttä käyttäen Capability Sixpack:iä.

Opit myös arvioimaan kyvykkyyttä käytten kyvykkyysanalyysia ja arvioimaan ei-normaalin datan kyvykkyyttä käyttäen Box-Cox muunnosta.
Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

4. Päivä, Edistykselliset tilastotyökalut

Neljäs päivä johdattaa käyttämään edistyksellisiä varianssianalyysityökaluja, koesuunnittelua ja aikasarjanalyysejä. Nämä työkalut täydentävät analyysi- ja mallinnustyökalupakkia.

Julkinen kurssi löytyy täältä: Minitab – Palvelusektorin tehokas työkalu

 


 

Minitab – Edistykselliset tekniikat ja analyysit (5 päivää)

 

1. Jakso, Edistyksellinen data-analyysi, 1 pv

Modulin tavoitteena on laajentaa tilastollisten työkalujen käyttöä käytännön liiketoiminta-, palvelu- ja transaktiodatan käyttöön, jossa datan laatu on kriittinen. Modulissa tutustutaan datatyyppeihin, aikasarja-analyysiin ja mallinnukseen. Modulissa analysoidaan myös binääri (hyvä-huono) dataa ja kategorista eli tekstidataa.

2. Jakso, Edistyksellinen koesuunnittelu, 2 pv

Modulin täydentää peruskoedatan analyysiä kovariantti, kustannusten optimointi ja binääridatan analysointiin kokeen yhteydessä. Modulissa tutustutaan myös Plackett-Burman kokeisiin ja dynaamiseen Taguchiin. Modulin ensimmäisenä ja toisena päivänä tutustutaan myös vastepinta (RSM) eli toisen asteen malleihin ja sekoite eli mixturekokeiden analysointiin.

3. Jakso, Luotettavuustekniikan analyysit, 2 pv

Moduli keskittyy luotettavuus eli aikadatan analysointiin. Modulissa tutustutaan luotettavuustekniikkaan. Moduli täydentää luotettavuustekniikan kurssia ja mahdollistaa helposti ja tehokkaasti luotettavuusdatan (vioittumisaika datan, elinaikadatan, vikamäärien) muuntamisen ymmärrettävään ja tulkittavaan muotoon. Modulissa tutustutaan myös luotettavuustestien suunnitteluun ja datan analysointiin.

Laatu-ja toimintajärjestelmien avulla kuvataan organisaation toimintaa kokonaisuutena. Laatujärjestelmän avulla organisaatio voi pitää toimintansa ja tuotantonsa laadun hallittavissa. Siten saadaan selkeyttä johtamiseen, prosesseihin, toimintoihin, ja jatkuvaan parantamiseen. Laatujärjestelmät voidaan sertifioida ulkopuolisen tahon, sertifiointilaitoksen, tekemän auditoinnin perusteella. Tällöin sertifioija varmistaa, että organisaation laadunhallinta vastaa standardivaatimuksia ja että käytännössä toimitaan niiden mukaisesti.

 • Laatujärjestelmän elementit
 • Laatujärjestelmän dokumentointi
 • Laatustandardit ja muut ohjeistukset/suositukset
 • Auditointi
  • Auditoinnin lajit/tyypit
  • Auditoinnin roolit ja vastuut
  • Auditoinnin suunnittelu ja käyttöönotto/toteutus/toimeenpano
  • Auditoinnin raportointi ja seuranta
 • Johtamisjärjestelmät – IATF 16949,  ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, TTT-spesifikaatio
 • Sisäiset laatuarvioinnit tehokkaasti
 • Johdon katselmukset
 • Ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet
 • Asiakastyytyväisyys
 • Prosessien hallinta ja kuvaaminen
 • Lean ISO 9001
 • Laatupalkintokriteerit
 • Organisaation itsearviointiprosessit

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Ota yhteyttä, suunnitellaan tarpeisiinne sopiva kokonaisuus.