Laajemmat koulutuspaketit

Yhä useammin yritykset tilaavat laajan koulutusohjelman, joka sidotaan erilaisiin laajempiin hankkeisiin tai kehitysohjelmiin. Seuraavassa esimerkkejä laajemmista koulutusohjelmista.

Koulutuspaketit toteutetaan moduleina, joiden kunkin kesto on 1-5 pv. Koulutusaikatauluksi sopii esimerkiksi yhden tai kahden viikon välein toteutettavat modulit, joiden välissä tehdään omaan yksikköön liittyviä välitöitä.

Kouluta itsesi ja organisaatiosi tulevaisuuden huippuosaamiseen ja ammattiin

Quality Knowhow Karjalainen Oy tarjoaa kattavasti Lean Six Sigma -koulutusta jokaiseen tarpeeseen. Meiltä saat Champion, Black Belt, Green Belt ja Yellow Belt -koulutukset suomenkielellä tai tarvittaessa myös englanniksi.

Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma -koulutusohjelmia on kehitetty suomalaisiin olosuhteisiin yli 25 vuotta. Quality Knowhow Karjalainen Oy on aloittanut suomenkieliset Six Sigma -koulutukset ensimmäisenä Suomessa. Ensimmäiset suomenkieliset koulutukset järjestettiin jo vuonna 1999. Koulutusohjelmia kehitetään jatkuvasti alan viimeisimpien vaatimusten mukaan.

Quality Knowhow omaa Suomen pitkäaikaisimman (alkaen 1986) ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta (Six Sigma vuodesta 1999 lähtien), valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Tämä on taannut korkean onnistumisprosentin ja merkittävät tulokset yrityksissä.

Koulutusohjelmat noudattavat Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) Body of Knowledge tietosisältöä (BOK). Tietopohjaa on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset.

Koulutukset noudattavat oikeaoppista Lean Six Sigma Black Belt ja Green Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.

Koulutuksissa yhdistetään perinteinen koulutus, interaktiivinen ohjelmistokoulutus (Minitab) ja käytännön projektit. Integraatio vaatii uuden tyyppisen opetusmetodiikan, jossa jokaisella osallistujalla on tietokone ja Minitab -ohjelmisto jatkuvasti käytössä sekä ennen kurssia nimetty oma parannusprojekti, jonka viitekehyksessä oppiminen tapahtuu.

Lean Six Sigma tarjoaa yrityksille ja yhteisöille tehokkaan tavan parantaa tuotteiden sekä palveluiden prosesseja ja tuottavuutta. Prosessien kautta myös itse tuotteiden ja palveluiden laatua saadaan parannettua.

Lean Six Sigma -menetelmä tarjoaa ensimmäisen kerran organisaation johdolle todellisen ja testatun menetelmän tuloksen ja toiminnan parantamiseen. Sillä voi lyhentää jakso- ja läpimenoaikoja, lisätä myyntiä, vähentää ja eliminoida tuotteissa, palveluissa ja tuotantoketjussa olevia virheitä ja vikoja sekä vähentää kustannuksia. Ja mikä parasta, sillä voi dramaattisesti lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja yrityksen tulosta.

Yrityskohtaista valmennusta Lean -menetelmään, -työkaluihin sekä niiden soveltamiseen tuotanto- ja palveluprosesseihin

Nyt puhutaan paljon Leanistä, mutta mitä on todella tehty ja saatu aikaiseksi? Onko toimitusvarmuusongelmat, jonot ja myöhästymiset saatu poistettua? Onko palvelu nopeutunut?

Leanista, Lean -tuotannosta ja Lean Managementista puhutaan tänä päivänä paljon, etenkin laatu- ja kehittämisihmisten parissa. Lean on systemaattinen lähestymistapa prosessin optimointiin. Optimointi perustuu uskomukseen, että missä tahansa missä tehdään työtä syntyy hukkaa (vaste: non-value added work, MUDA).

Lean on prosessijohtamisen filosofia, jonka ydin on ei-arvoa tuottavien toimintojen eliminoiminen, tarkoituksena parantaa asiakkaan kokemaa arvoa. Toimenpiteiden tavoitteena on yksinkertaisesti hukan minimointi ja virtauksen maksimointi (mahdollisimman lyhyt läpimenoaika).

Systemaattinen lähestymistapa prosessin optimointiin

Lean on systemaattinen lähestymistapa prosessin optimointiin. Optimointi perustuu uskomukseen siitä, että missä tahansa, missä tehdään työtä, syntyy hukkaa (vaste: non-value added work, MUDA). Tähän asti ongelmana on ollut, että tätä uskomusta ei ole voitu näyttää toteen. Tänä päivänä arvoa tuottava ja arvoa tuottamaton toiminta/työ voidaan visualisoida ja konkretisoida arvovirtakuvauksella, VSM. Tämä kuvaus on ensimmäinen askel kohti Lean -tuotantoa. Lean käyttöönoton helpottamiseksi on kehitetty kahdeksan askelinen arvovirran hallintaprosessi, joka helpottaa Leanin käyttöönottoa. Lean pitää sisällään ajatuksen, konseptin ja työkalut.

Koulutamme yrityskohtaisena toteutuksena Leania ja Lean -työkaluja sekä niiden soveltamista tuotanto- ja palveluprosesseihin. Koulutuksia saatavana eri laajuisina aina yhdestä päivästä laajoihin koulutuskokonaisuuksiin. Kysy myös lisää 20-päiväisestä Lean -johtajakoulutuksestamme. Kouluttajillamme on vankka kokemus Lean -teoriasta ja työpajoista. Nämä yhdessä auttavat organisaatiotasi kohti Lean -organisaatiota.

Pitkäaikaisella kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan

Quality Knowhow Karjalainen Oy omaa pitkäaikaisen kokemuksen Leanista ja sen soveltamisesta suomalaisiin yrityksiin. Olemme toteuttaneet laajaa 20-päiväistä Lean -koulutusta vuodesta 2009 lähtien. Koulutuksissa pääkouluttajana on alusta lähtien toiminut Antti Piirainen. Lyhyempiä Lean -koulutuksia olemme toteuttaneet 1990-luvulta lähtien eri kouluttajien toimesta. Koulutusohjelmamme perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin oppeihin ja tieteellisiin metodeihin. Koulutustemme oikeellisuuden varmennamme mm. käyttämällä laatukirjastoamme, jossa on yli 1300 laatutekniikan kirjaa. Päivitämme osaamistamme myös jatkuvasti kansainvälisten konferenssien sekä koulutusten kautta. Toimitusjohtajamme on mm. Amerikan laatuyhdistyksen Suomen maajohtaja ja omaa näin vahvat yhteydet kansainvälisiin koulutusorganisaatioihin ja alan tutkimuksiin pitäen yrityksen osaamisen ajan hermoilla.

Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet

Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet -koulutus käsittelee tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa sääteleviä lainalaisuuksia, tehdasfysiikkaa. Koulutuksessa opit, kuinka asiakkaaseen ja omaan toimintaan vaikuttavat erilaiset ajat, kapasiteetti, läpimeno ja keskeneräinen työ sekä resurssien käyttösuhde riippuvat toisistaan.

Tunnetko tuotanto- ja palveluprosessien toimintaa säätelevät lainalaisuudet?

Tieto tulokseen vaikuttavien tekijöiden välisistä riippuvuussuhteista on tärkeää strategisesti tärkeiden toimenpiteiden suunnittelussa ja käytäntöön viemisessä. Palvelu- ja tuotantoympäristön operaatiota ohjaa 27 lainalaisuutta. Lakeja kuvataan malleilla ja niiden avulla voidaan ymmärtää taustalla vaikuttavat liikkeenjohdolliset konfliktit. Tunnistamalla vipuvaikutusalueet, voidaan johtamista, päätöksentekoa tehostaa ja auttaa saavuttamaan parempia tuloksia.

Miten paljon tehdas, prosessi, linja, hoitoketju tai arvovirta voi tuottaa maksimissaan tuotteita tai palveluita? Mikä on parannusmahdollisuus ilman merkittäviä investointeja? Mihin kohdistat Lean ja Six Sigma -projektit?

Mikä on lyhin läpimenoaika, jonka tuotteet ja palvelut ovat prosessissa tai hoitoketjussa? Minkä voit asiakkaalle luvata? Voiko tätä lupausta parantaa?

Mitkä ovat tehtaasi, prosessisi, Lean-arvovirtasi tai hoitoketjusi nykyiset arvot? Tunnetko ne, oletko laskenut? Kuinka? Mitä tunnuslukuja ja parametreja käytit laskentaan? Voiko niillä johtaa ja kohdistaa, priorisoida, parannustoimia? Kaikki tämä selvinä numeroina ja määrinä, siis kvantitatiivisesti!

Kun tiedät, mikä on prosessin maksimisuorituskyky ja missä olet, voit kohdistaa parannustoimet. Tätä analyysiä kutsutaan sisäiseksi benchmarkkaukseksi ja voit sen tehdä täysin luotettavasti neljällä ”numerolla”, jotka saat omasta tuotannostasi mallintamalla prosessin. Tämä on kurssin välityö.

Tehdasfysiikka

Useat muuttujat ovat keskenään ristiriitaisia. Tunnettua on, että kun kapasiteetin käyttöastetta, resurssitehokkuutta, nostetaan, seurauksena on läpimenoajan (jonojen) kasvaminen ja asiakaspalvelutason laskeminen. Toyota ja monet muut yritykset ovat kuitenkin osoittaneet, että ristiriita ei ole sovittamaton ja on löydettävissä olosuhteita ja ohjauskeinoja, joilla ristiriitaiset tavoitteet voidaan saavuttaa; lyhyt toimitusaika, korkea laatu, alhaiset kustannukset. Tämä ja monet muut ristiriidat ratkeaa tuntemalla taustalla olevat muuttujat ja lait ja hyödyntämällä niiden sanomaa ja riippuvuuksia toisistaan. Tehdasfysiikka – toiminnan lainalaisuudet -kurssi perustuu tri Spearmanin ja Hoppin tutkimuksiin 1980-lopulta lähtien (Factory Physics).

Tehdasfysiikan (Factory Physics) nimellä kulkeva tieteellinen teoria yhdistää ja synkronoi kolme keskeistä teollisuuden ja palvelujen hallinnoinnissa ja kehittämisessä käytettävää osaamisaluetta – Tuottavuus (Lean), Laatu (Six Sigma) ja Teknologia (ERP). Siksi sitä kutsutaan myös Lean Six Sigman jälki(teolliseksi)maailmaksi! (Factory Physics for Managers – How Leaders Improve Performance in a Post-Lean Six Sigma World /1/)

Tehdasfysiikka ja tuloslaskenta

Tehdasfysiikassa käytettävät parametrit ja mittaluvut ovat suoraan liitettävissä tuloslaskelmaan ja taseeseen toisin kuin Leanin ja Six Sigman aikaansaamat parannukset. Leanissa keskeinen tavoite on hukan pienentäminen, jolla on vain heikko yhteys tuloslaskelmaan. Six Sigmassa tavoite on vaihtelun pienentäminen, jolla sinänsä on vahva vaikutus tuloslaskelmaan, mutta käytettävän mittarit, sigma -taso, ovat epäsuoria.

Tehdasfysiikan elementeillä yritysjohto voi suoraan arvioida, miten kaukana yritys on parhaista mahdollisista operatiivisista tuloksista ja kuinka paljon parannus vaikuttaa yrityksen tai organisaation johtamistavoitteisiin ja taloudelliseen tulokseen ja pääomaan.

Littlen laki ja Kingmanin yhtälö

Kurssilla esitetään kvantitatiivisilla yhtälöillä, Littlen laki, Kingmanin yhtälö, mistä tekijöistä yrityksen teoreettisen maksimituloksen ja nykytilan välinen ero johtuu ja miten eri tekijät vaikuttavat keskenään. Operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja joutuu ratkomaan jatkuvasti keskenään ristiriidassa olevien tekijöiden avulla, kuinka vastata kysyntään saavuttamalla samalla taloudellinen tavoitetaso.

Yhtälöiden tunteminen kehittää näkemystä ja ymmärystä tärkeiden suoritusarvoon vaikuttavien tekijöiden vaikutuksesta ja ristiriidasta. Tämä mahdollistaa parempien operatiivisten päätösten tekemisen sekä parannuskohteiden ”laserin tarkan valinnan”.

Tavoitteenasi on saavuttaa korkea kannattavuus synkronoimalla ja optimoimalla keskenään osin ristiriitaiset tavoitteet – alhainen käyttösuhde, korkea käyttösuhde, lyhyt läpimenoaika, pitkä läpimenoaika, korkea varastotaso, alhainen varastotaso, jne.

Hukat ja vaihtelu

Kurssilla käsitellään myös eri hukkien muodostumistavat – muda, mura ja muri tai yleisemmin vaihtelu. Nämä hukat ja vaihtelu hidastavat tai estävät tuotantovirtauksen ja luovat suuret keskeneräiset työvarastot (WIP) ja pitkät läpimenoajat. Hukkien vaikutukselle luodaan tehollisen ajan kuvaavat yhtälöt, joiden avulla voidaan päätellä, onko ongelma virtauksessa, Leanissa, tehollisessa ajassa vai olisiko prosessiaskeleen suorituskykyä, kapasiteettia, parannettava Six Sigma -projektilla. Lean vaikuttaa ensisijassa teholliseen aikaan ja virtauksiin ja Six Sigma vaikuttaa ensisijassa kapasiteettiin, ”pullonkauloihin, constraints” ja ominaisuuksien vaihteluun ja hyötysuhteeseen. Lean Six Sigma yhdistää molemmat tekniikat – ajan ja ominaisuuden vaihtelun hallinnan.

Ohjelman sisältö:

 • Tehdasfysiikan tausta ja periaatteet
 • Keskeiset konfliktit suoritusarvomittareiden välillä
 • Johdatus kvantitatiiviseen ajan hallintaan ja taloudellisiin
 • mittareihin sekä päävirtausmallit
 • Yrityksen operatiivisen toiminnan perusdynamiikka
 • Sisäinen Benchmarking
 • Operaatiotiede käytäntöön
 • Vaihtelun perusteet ja vaihtelulajit
 • Virtauksen mallinnus ja jonoutuminen
 • Käyttösuhde ja jonoutumisen keskeiset mallit
 • Vaihtelun heikentävä vaikutus virtaukseen
 • Voitto- ja virtausfysiikka
 • Neljä keskeistä yhtälöä
 • Työntö-/imutuotantosysteemit (CONWIP)
 • Imu (ohjauksen) suunnittelun rakenne
 • Operaatioiden strategia ja suunnittelu
 • Taktiikoiden, ohjauksien ja mittausten soveltaminen
 • optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
 • Ihminen ja toimintojen johtaminen
 • TQM – laatujohtaminen

Voit lyhentää toimitus-/läpimenoaikaa ja lisätä tuotantoa ja kassavirtaa, optimoida keskeneräisen työn varastoja (WIP) ja alentaa kustannuksia. Opit määrittämään, missä ovat mahdolliset rajat toiminnallesi: Onko varaston (WIP) pienentäminen 30 % mahdollista ilman että se vaikuttaa asiakaspalvelun tasoon, jonoihin tai toimitusmyöhästymisiin? Pitäisikö varaston pienennystavoite olla 50 %? Kuinka paljon kustannuksia tarvitaan kysynnän tyydyttämiseen? Mikä läpimenoaika/odotusaika voidaan asiakkaalle luvata? Kurssilla opit, kuinka voit suoraan kytkeä toteutettavan strategian päivittäisiin toimenpiteisiin? Käyttää ERP:iä ohjaamiseen, ei vain toimenpiteiden seuraamiseen. Opit tunnistamaan, kuinka ratkaistaan ristiriidat Leanin, Six Sigman ja TOC -teorian käytön välillä vai onko niissä sittenkään ristiriitaa. Kurssilla demonstroidaan tehdasfysiikan periaatteita käytännössä. Sen jälkeen sinun on helppo soveltaa oppeja välityössä omaan yritykseen.

Uuden henkilön sisäänajopaketti, joka sisältää teho-opetusta yrityksen laadun kehitystyöstä vastaavien valmentamiseksi laatujärjestelmiin, nykypäivän kehitystoimintaan ja tuloksen tekoon.

Sisältö:

 • TQM-laadunhallinnan perusteet
 • Laadunhallintajärjestelmät – ISO 9001:2015, QS-9000, IATF 16949
 • Laatupalkinto kriteerit – EFQM
 • Tilastollinen prosessin ohjaus – SPC
 • Systemaattinen riskienkartoitus – FMEA
 • Jatkuva liiketoiminnan parannus- ja kehitysprosessi

T&K koulutusohjelmassa tutustutaan keskeisiin laadun suunnittelun menetelmiin ja prosesseihin.

Sisältö:

 • QFD ja asiakastyytyväisyys
 • Koesuunnittelu ja Taguchi-menetelmä
 • Toleranssisuunnittelu
 • Systemaattinen riskienkartoitus – FMEA
 • Tilastollinen prosessin ohjaus – SPC
 • Luotettavuustekniikka

Laadunhallintajärjestelmät koulutuspaketti sisältää standardi ja systeemipohjaiset laatujärjestelmät.

Sisältö:

 • ISO 9000 – perusteet ja sertifiointivalmis laatujärjestelmä
 • IATF 16949 laatusysteemi (autoteollisuuden täydennetty järjestelmä) – laadun suunnittelu APQP ja laadun parannus
 • Ympäristönhallintajärjestelmä ISO 14000
 • Laatupalkinto (EFQM) ja itsearviointi

Sisällössä paneudutaan laadunhallinnan ja -ohjauksen kautta käytännön laadun parannustoimintaan. Soveltuu laatuasiantuntijoiden, laatu- ja tuotantovastaavien koulutuspaketiksi.

Sisältö:

 • Laadun käsitteistö ja laadunhallinta
 • Laadun mittaaminen ja ohjaus – Laatutaulut
 • Ongelmanratkaisumenetelmät – 7-työkalua
 • Tilastollinen prosessin ohjaus – SPC
 • Mittausepävarmuus (Gage R&R)
 • Omat asenteet ja motivaatio

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Ota yhteyttä meihin ja pyydä tarjous. Toteutamme valmennuksia ja koulutuksia huomioiden asiakastarpeet räätälöimällä tarjoamistamme kursseista yhdistelmiä ja/tai aiheista, joita listalla ei ole. Kerro meille aihe tai aihealueesi ja toivomasi ajankohta tilaisuudelle, muuta ei aluksi tarvita. Teemme mielellämme tarjouksen koulutuksesta, konsultoinnista tai autamme ohjelmistoihin liittyvissä kysymyksissä.