Minitab - Edistykselliset tekniikat ja analyysit -koulutus

Minitabin Advance -kurssi laajentaa tilastomatemaattisten menetelmien teoreettista ja käytännön osaamista. Kurssi sisältää kaiken kaikkiaan viisi päivää edistyksellisempää Minitab -koulutusta.

Kokonaispaketti koostuu kahdesta jaksosta, joiden välissä tehdään välityö, jossa opittua sovelletaan oman yrityksen dataan. Voit halutessasi osallistua myös yksittäisiin päiviin.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Koulutus on viiden päivän mittainen. Seuraava ajankohta avoin.

1. Päivä, Data-analyysi edistyneillä regressioilla

Ensimmäisen koulutuspäivän aikana tutustutaan erilaisiin yrityksissä käytettäviin datoihin ja niiden analysointiin sekä laajennetaan juurisyy- eli regressioanalyysin osaamista logistiseen regressioon. Logistista regressiota tarvitaan analysoitaessa erilaista nominaali-, binääri- (hyvä-huono) ja luokkadataa, esimerkiksi myynti- ja markkinointidataa sekä reklamaatioita.

2. päivä, Aikasarjat ja ennustaminen

Toinen koulutuspäivä keskittyy laajentamaan tilastollisten analyysityökalujen osaamista. Päivän aikana tutustutaan aikasarjaanalyysiin, jolla voidaan ennustaa kysyntää, myynnin kehitystä, varaosien kulutusta, sesonkien käyttäytymistä, matkustajamääriä jne. Lisäksi opetellaan analysoimaan dataa käyttäen yleistä lineaarista mallia, joka on pohjana esimerkiksi regressio- ja varianssianalyysille, joita käytetään koesuunnittelussa. Osaamista laajennetaan myös epäparametrisilla testeillä eli jakaumien vertailu tilanteessa, jossa jakaumat eivät ole normaaleja (vrt. t-testit).

3. Päivä, Tilastolliset monimuuttujamenetelmät

Kolmas päivä keskittyy tilastomatemaattisiin monimuuttujamenetelmiin. Tilastomatemaattisilla monimuuttujamenetelmillä pyritään esimerkiksi tiivistämään laajan aineiston informaatiota tai ryhmittelemään havaintoja samankaltaisiin ryhmiin. Tyypillisiä tilanteita sellu- ja paperitehtaat, palveluprosessit jne. Lisäksi tutustutaan moniulotteiseen normaalijakaumaan ja sen testaamiseen. Useat monimuuttujamenetelmät olettavat datan noudattavan moniulotteista normaalijakaumaa.

4. päivä, Lineaari- ja epälineaarimallit optimoinnissa

Neljännen koulutuspäivän aikana keskitytään kehittyneisiin teollisuudessa käytettyihin koesuunnittelun menetelmiin, kuten toisen asteen malleihin eli vastepintamenetelmään. Päivän tavoitteena on täydentää teollisen koesuunnittelun osaamista.

5. Päivä, Luotettavuuden analysointi

Viides koulutuspäivä keskittyy luotettavuustekniikan perusteisiin ja luotettavuusdatan analysointiin. Luotettavuustekniikka on yksi keskeisistä riskihallinnan menetelmistä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin luotettavuudessa käytettäviin jakaumiin.

 

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus, esittely ja ohjelma
Datan kerääminen ja eri datatyypit (epäjatkuva / jatkuva)
Datan luokittelua
Erilaisia epäjatkuvia ja jatkuvia jakaumia
Datan muunnokset
12:00 Lounas
13:00 Mikä on regressio?
Logistinen regressio
Nominaali
Ordinaali
Binääri
Käytännön esimerkit Minitabilla analysoiden
Datan analysointi tilanteessa, jossa vaste / ulostulo ei ole jatkuva vaan esim. binäärinen (hyvä-huono)
14:30 Kahvi
15:00 Logistinen regressio jatkuu
16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös

 

09:00 Aikasarjat ja niiden analysointi
  Trendin analysointi
Kausivaihtelun analysointi
ARIMA -mallin teoria ja sovitus
09:45 Käytännön esimerkki Minitabilla analysoiden
12:00 Lounas
13:00 Yleinen lineaarinen malli
Mallin sovitus Minitabilla
Ryhmätyö: Datan keräys ja sen analysointi Minitabilla
14:30 Kahvi
15:00 Epäparametriset testit
Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testi
Mann-Whitneyn U-testi, Kruskall-Wallisin testi
16:00 Keskustelu ja päivän päätös

 

09:00 Moniulotteinen normaalijakauma
Moniulotteisen normaalijakauman testaaminen
09:45 Pääkomponenttianalyysi
Minitabin käyttö pääkomponenttianalyysissä
Datan keskeiset piirteet esiin hävittämättä informaatiota
Alkuperäisen datan muuttujien määrän vähentäminen
12:00 Lounas
13:00 Faktorianalyysi
Klusterianalyysi eli ryhmittelyanalyysi
Ryhmitellään havaintoja tai muuttujia mahdollisimman samankaltaisiin ryhmiin.
14:30 Kahvi
15:00 Diskriminanttianalyysi eli erotteluanalyysi
Mikä parhaiten erottaa tunnetut ryhmät toisistaan?
16:00 Keskustelu ja päivän päätös

 

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Kertaus edellisestä jaksosta
09:30 Välitöiden esittely ja purku
10:00 Johdatus koesuunniteluun ja sen keskeisiin periaatteisiin
Käytännön koe
12:00 Lounas
13:00 Lineaariset ja epälineaariset koesuunnitelmat
Vastepintamenetelmä ja Central Composite Design
14:30 Kahvi
15:00 Vastepintamenetelmäkokeen analysointi
Käytännön koe ja analysointi
16:00 Keskustelu ja päivän päätös

 

09:00 Johdatus luotettavuustekniikkaan
Luotettavuuden malli
MTTF
MTBF
Sensurointi
09:45 Luotettavuudessa käytetyt jakaumat
Luotettavuudessa käytetyt parametrisovitukset
12:00 Lounas
13:00 Regressioanalyysi luotettavuustekniikassa
Luotettavuuden parantaminen
Cox-regressio
14:30 Kahvi
15:00 Kiihdytetty elinajan testaus
Esimerkki: Kiihdytetyn elinajan testauksesta käytännössä
Loppukeskustelu
16:00  Kurssin päätös

  

 

 

Minitab perusteet

Koulutuksen vaatimukset
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Kouluttaja Kimmo Liuksiala

Kouluttaja
Kimmo Liuksiala

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena. Pyydä tarjous.

Lisätietoa

Opi lisää Minitabista

Opi, kuinka Minitab -ohjelmaa käytetään erikoisdatan analysointiin. Opi, kuinka se soveltuu erilaisten datojen ja tilanteiden analysointiin kuten aikasarjat, binääri ja kategoriadata, koedata, luotettavuusdata jne.

MINITAB-OHJELMISTO

Koulutuksessa käytetään Minitab-ohjelmistoa. Minitabista voi käyttää maksutonta 14 päivän täysiversiota, joten ohjelmistoa ei tarvitse koulutusta varten ostaa.

Suositeltavat lähtötiedot

Suosituksena on, että opiskelijalla on Minitab -ohjelmiston perustaidot hallussa tai hän on osallistunut Minitabin perusteet -koulutukseen.

MONIMUOTOINEN OSALLISTUMISTAPA

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät etänä osallistuville.

ELÄMYKSELLINEN KOULUTUSPAIKKA

Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

LAADUKKAAT TARJOILUT

Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

NN
5
Erittäin tyytyväinen olen.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.