Design for Six Sigma -koulutus

Tuotekehityksen ja yritysten haasteena on, kuinka lanseerataan menestyvä tuote samalla, kun joudutaan tekemään kompromisseja suunnittelun, iteroinnin, tutkimuksen, määrittelyn ja testauksen osalta. Tärkeät kysymykset ovatkin: mitä pitää lähteä suunnittelemaan, kuinka kerrotaan suunnittelulle sekä kuinka tässä kaikessa onnistutaan.

Optimoi suunnitteluprosessit

Design for Six Sigma (DFSS) on uuden sukupolven suunnittelumetodi, joka sisältää Six Sigman tavoin uuden suunnitteluprosessin PIDOV ja lukuisan määrän uusia suunnittelun ja tuotekehityksen menetelmiä ja työkaluja.

Design for Six SigmaDFSS optimoi suunnitteluprosessin niin, että saavutetaan Six Sigma -suoritusarvo ja samalla integroidaan Six Sigma -ominaisuudet uuteen tuotteeseen.

Tohtori Joseph Juran kuvaa laadun suunnittelun prosessin. Laadun suunnittelun universaali prosessi lähtee liiketoiminnasta ja päätyy riittävän suorityskyvyn omaavan tuotteen ja valmistusprosessin validointiin. DFSS-koulutus noudattelee tätä prosessia ja tuo konkreettisia työkaluja tämän prosessin tueksi.

Tuotekehityksen ja suunnittelun haaste on ennustaa asiakastarve oikein.Tärkeä osa onnistumista on ymmärtää asiakastarve oikein.Tarve ei useinkaan ole se, mitä asiakas sanoo, vaan täytyy ymmärtää syvällisemmin asiakkaan tarve. Tätä kutsutaan asiakkaan ääneksi –VOC, Voice of Customer.

Yksi yleisimmistä ongelmista on asiakastarpeen väärin tunnistaminen.Tästä seuraa se, että kaikki työ mitä tehdään tästä eteenpäin, valuu pääasiassa hukkaan. Asiakastarpeen tunnistamisen jälkeen se tulee testata.

Koulutuksen ensimmäisessä jaksossa keskitytään asiakkaan äänen tunnistamiseen sekä käytännön työkaluihin ja konsepteihin, joilla onnistumista voidaan parantaa. Asiakastarpeen tunnistaminen ei riitä, vaan tämä täytyy muuttaa konkreettiseksi suunnitelmaksi, kuinka tuote tehdään. Suunnitelman täytyy olla sellainen, että tuote on valmistettavissa. Koulutuksen toinen jakso keskittyy uuden tuotteen suunnitteluun ja olemassa olevien suunnitteluongelmien ratkaisemiseen.TRIZ-menetelmä yhdessä monimuuttujakokeiden kanssa ovat erittäin hyvät ja konkreettiset työkalut uuden, jopa toimialallasi innovatiivisen ja toimivan tuotteen kehittämisessä.

Elinkaareen tai tuotteiden suunnitelluissa olosuhteissa toimivuuden vaade kasvaa jatkuvasti. Ei riitä, että tuote toimii hankkiessa tai toimitettaessa, vaan elinkaaren painoarvo niin taloudellisessa kuin ympäristönäkökulmassa kasvaa. Luotettavuustekniikka käsittelee elinkaarenaikaista tuotteen toimivuutta. Kolmannessa jaksossa keskitytään riskiarvioon ja luotettavuuden arvioinnin työkaluihin. Minitab pitää sisällään kattavan ja käyttökelpoisen luotettavuusanalyysien työkalupakin suunnittelijan tai tuotekehittäjän salkkuun.

Neljäs jakso keskittyy toleranssien määrittämiseen.Toleranssien asettaminen ja sovittaminen tuotteen komponenttien valmistusprosesseihin soveltuvaksi ovat yksi merkittävimmistä laatu ja kustannus näkökulmista. Ilman soveltuvia toleransseja on turha haaveilla Six Sigma -tason tuotteista ja edullisista kustannuksista.

Suunnittelua tukevat lomakkeet

Usein ollaan tilanteessa, että suunnitelmat ovat olemassa, mutta valmistus ei onnistu ja tarvitaan joukko muutoksia ennen kuin valmistaminen voi alkaa. Koulutus pitää sisällään lomakkeet, työkalut ja statistiikan, jotka yhdistettynä kyvykkääseen tiimiin parantavat suunnitteluprosessia.

Keskeiset näkökulmat

1. Haaste on tunnistaa asiakastarve ja sitoa se liiketoimintaan. Tähän vastataan määrittelemällä liiketoimintaa tukeva liiketoimintatapaus – Business Case – ja asiakkaan tarpeen tunnistamiseen käytetään Quality Function Deployment (QFD) systeemiä ja laatutaloa, House of Quality

2. Haaste on päästä uuden kehittämisessä yli itsestäänselvyyksien. Tähän koulutuksessa vastataan TRIZ-menetelmän – Theory of Inventive Problem Solving – tuomalla viiden kohdan ja viiden näkökulman lähestymisellä: ristiriita, resurssit, ideaaliratkaisu, kehityslait ja innovatiiviset periaatteet. Suunnitelman toimivuus ja ideoiden vaikuttavuus varmistetaan monimuuttujatekniikan, Design of Experiments (DOE), avulla.

3. Haaste on, kuinka varmistetaan, että tuote toimii ja kestää suunnitelluissa olosuhteissa suunnitellun elinkaaren. Tähän vastataan luotettavuustekniikan – Realibility Engineering – periaatteiden oppimisella ja soveltamisella. Koulutuksessa opiskellaan Minitab-avusteisesti luotettavuustekniikan keskeiset analyysit.

4. Haaste on tuotteen kokoonpantavuus ja riittävän suorituskykytason suunnittelu. Koulutuksessa käsitellään toleranssisuunnittelua, sen merkitystä ja keinoa tuotteen toleranssien määrittämisessä. Toleranssien määrittelyssä tarvitaan siirtofunktio, joka voi olla karkeasti kolmea tyyppiä. Koulutuksessa harjoitellaan kaikkien näiden tyyppien käyttöä ja analyysiä Minitab ja Workspace -avusteisesti Monte Carlo -simulointia apuna käyttäen.

Koulutuksen toteutustapa

Koulutuksessa käytetään menetelmänä luentoja, workshopeja, harjoituksia sekä henkilökohtaista ohjausta. Koulutus muodostuu lähijaksoista sekä näiden välissä olevista harjoittelujaksoista. Harjoittelujaksojen aikana opiskelijat tekevät projektitöitä, joiden avulla oppia syvennetään ja sovelletaan omaan organisaatioon.

1. jakso: 18.-20.11.2024
2. jakso: 9.-10.12.2024
3. jakso: 13.-14.1.2025
4. jakso: 10.-11.2.2025
Final-päivä: 4.4.2025

Koulutuksen kesto on 10 päivää. 

1. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Esittely ja avaus
Mitä Six Sigma on?
Mitä DFSS on?
Johdatus DFSS:aan
DFSS:n pohja – Juranin trilogia
12:00 Lounas 
13:00 DFSS suunnitteluprosessin vaiheet
PIDOV prosessi ja vaiheiden tarkoitus
PIDOV -prosessin keskeiset työkalut
14:30 Kahvi
15:00 Minitab ja tilastotekniikan perusteet
Minitabin käyttäminen
Navigointi
Datan tuominen Minitab ohjelmaan
Perustilastotekniikka ja normaalijakauma
Yhteenveto
16:00 Päivän päätös

2. päivä

08:15 Minitab jatkuu
Tilastollinen prosessin ohjaus – SPC
Poikkeama teoria ja ennustettavuus
Ohjauskortin luominen – I-kortti ja mR –kortti
Suorituskyky ja suorituskyvyn määrittäminen Minitabilla
Prosessin normaalisuuden, stabiilisuuden ja kyvykkyyden määrittäminen
11:30 Lounas
12:30 Plan: Projektin luomien ja tavoitteiden asettaminen
Liiketoimintatapauksen luominen ja projektille liiketoimintatavoitteiden asettaminen
14:00 Kahvi
14:30 Identify: Asiakkaiden ja CTQ:n tunnitaminen
VOC ja CTQ
QFD – Quality Function Deployment
Yhteenveto
16:00 Päivän päätös

3. päivä

08:15 QFD-toteutusprosessi
VOC:n tunnistaminen
Kaikaku
VOC-diagrammien ja matriisin luominen
Workshop: Kaikaku ja VOC
11:30 Lounas
12:30 Tuotteen suunnittelu
Korrelaatiomatriisin täyttäminen
Matriisin laskennat ja johtopäätökset
Workshop: tuotteen suunnittelu ja matriisiin toteutus loppuun sekä johtopäätökset
14:00 Kahvi
14:30 Suunnitelman testaaminen (Taguchi)
Kriittisten parametrien hallinta
DFSS -scorecard
Yhteenveto
16:00  Päivän päätös

1. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus ja päivän ohjelma
Kertaus
Välitöiden esittely
Design-vaihe
TRIZ ideoinnin ja konseptisuunnittelun tukena
Harjoitus: soveltaminen omaan harjoitukseen
12:00 Lounas 
13:00 TRIZ jatkuu
DOE – mikä on DOE ja kuinka se tehdään
14:30 Kahvi
15:00 Taguchi harjoitus – dublokoe
Yhteenveto
16:00 Päivän päätös

 

2. päivä
08:15 Konseptin robustisuus
Kokeen luominen ja analysointi Minitabilla
Taguchi-matriisit
S/N -suhde ja keskiarvo
Taguchi kokeen tekemin ja analysointi Minitabilla
11:30 Lounas
12:30 Harjoitus: kokeen suunnittelu omaan harjoitukseen
14:00 Kahvi
14:30 Harjoitus: kokeen luominen Minitabilla omaan harjoitukseen
Yhteenveto
16:00 Päivän päätös

1. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00
Avaus ja päivän ohjelma
Kertaus
Välitöiden esittely
Design vaihe jatkuu…
Luotettavuustekniikka
Mitä luotettavuustekniikka on ja perusmääritelmät
Riskien tunnistaminen – Riskianalyysi
FMEA
FMEA:n rooli ja toteutus
12:00
Lounas
13:00
Mittauksen datan laatu – mittavirhe
14:30
Kahvi
15:00
Luotettavuustekniikkaa Minitab –avusteisesti
Yleisimmät luotettavuustekniikan jakaumat ja jakaumien tunnistaminen
16:00
Päivän päätös
2. päivä
08:15 Avaus
Minitab avusteinen luotettavuusanalyysi
Sensuroitu ja ei-sensuroitu data
Luotettavuustestien suunnittelu
Monivika-analyysi
Ei-parametriset jakaumamallit
12:00 Lounas
13:00 Minitab avusteinen luotettavuusanalyysi
Korjattavien systeemien luotettavuus
Elinkaariregressio
Kiihdytetyt elinkaaridatat
14:30 Kahvi
15:00 Probit-analsyyit  
Takuu-analyysit
Yhteenveto
16:00 Päivän päätös 

1. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus
Kertaus
Välitöiden esittely
Johdatus toleranssien suunnitteluun
periaate ja suunnitteluprosessi
siirtofunktio
12:00 Lounas
13:00 Lineaariset pinotoleranssit
WC-malli
Monte Carlo -simulointi
14:30 Kahvi
15:00 RSS malli
Harjoitustehtäviä
16:00 Päivän päätös
2. päivä
08:15 Avaus
Lineaarinen pinotoleranssi jatkuu…
Taguchin hävikkifunktio – kustannusoptimointi
Laskuharjoitus
Empiirinen mallin toleroiminen
Black Box -malli
11:30 Lounas
12:30 Empiirinen toleroiminen jatkuu…
Validointivaihe
Tuotteen ja prosessin validointi
14:00 Kahvi
14:30 Ohjaussuunnitelma
Projektin päättäminen
Yhteenveto
16:00 Päivän päätös

1. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Avaus
Kertaus –  keskeiset DFSS -prosessin konseptit
Lopputöiden esittely n. 30 min per esitys ja keskustelu
12:00 Lounas
13:00 Lopputöiden esittely jatkuu
Todistusten ja sertifikaattien jako sekä kakkukahvit
Yhteenveto töistä ja koulutuksesta
16:00 Päivän päätös

Minitab perusteet

Koulutuksen vaatimukset
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Kouluttaja Kimmo Liuksiala

Kouluttaja
Kimmo Liuksiala

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena. Pyydä tarjous.

Lisätietoa

Keskeiset työkalut ja konseptit haltuun

DFSS-koulutuksessa käydään läpi suunnitteluprosessi, PIDOV ja lukuisa määrä suunnittelun ja tuotekehityksen menetelmiä ja työkaluja. Tarkoituksena on optimoida suunnitteluprosessi niin, että saavutetaan Six Sigma -suoritusarvo samalla integroiden Six Sigma -ominaisuudet uuteen tuotteeseen.

Kenelle koulutus sopii

Valmennuksen kohderyhmää ovat erityisesti suunnittelu- ja tuotekehityshenkilöstö, tutkijat, sekä kehityshenkilöstö.

Sertifiointi

Design for Six Sigma -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Design for Six Sigma -sertifikaatti.

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka osallistuvat etänä.

Elämyksellinen koulutuspaikka

Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

Laadukkaat tarjoilut

Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jokaisen makuun jotakin.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

Laura
4
Hyvä kurssi
N.N
5
Antilla on innoistava ote koulutukseen. On ilo kuunnella kouluttajaa, joka on itse innostunut aiheesta.
AL
5
Koulutus antoi eväitä yrityksemme olemassaolevan suunnitteluprosessin toteutukseen.

Toteutettaisiinko tämä koulutus yrityksessäsi laajemmalle henkilöstöryhmälle?

Kaikkia julkisia kursseja ja koulutuksia järjestetään myös edullisesti yrityskohtaisina toteutuksina! Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tarpeisiinne soveltuvasta koulutuksesta.