Lean Six Sigma Green Belt -koulutus, syksy 2024

Lean Six Sigma on systemaattinen menetelmä prosessien parantamiseen ja kehittämiseen. Se on järkevä lähestymistapa toiminnan ja tulosten parantamiseen. Lean Six Sigma on tapa ajatella ja sen sisältämät tilastolliset työkalut auttavat siinä. Sinun ei tarvitse olla tilastotieteiden ammattilainen hyötyäksesi koulutuksesta. Opit hyödyntämään erilaisia työkaluja ja tilastollisia menetelmiä mutta ennenkaikkea opit hyödyntämään systemaattista lähestymistapaa toiminnan ja prosessien kehittämisessä – opit ymmärtämään mitä ja miksi tehdään mitä tehdään.

11-päiväisessä Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksessa opit nykyaikaisen menetelmän prosessien parantamiseen. Saat tietotaidon, kuinka muutat vähemmän enemmäksi. Toisin sanoen, kuinka haet prosessi-innovaation, tekijät, joita prosessissa täytyy muuttaa, että saat siitä tehokkaamman.

Haluatko sertifioitua Lean Six Sigma Green Beltiksi? 

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on suunnattu Lean Six Sigma -tiimien jäsenille sekä Black Belt -projektien jäsenille. Green Belt toimii Black Beltin apuna sekä suorittaa hiukan kevyempiä projekteja myös itsenäisesti.

Lean Six Sigma Green Belt -koulutus on laaja tilastolliseen, kvantitatiiviseen ongelmanratkaisumetodiikkaan perustuva valmennusohjelma, joka hyödyntää uudenlaista lähestymistapaa koulutuksessa. Koulutuksessa yhdistetään perinteinen koulutus ja interaktiivinen ohjelmistokoulutus sekä käytännön projektit. Integraatio vaatii uuden tyyppisen opetusmetodiikan, jossa jokaisella osallistujalla tulee olla tietokone ja ohjelmistot (Excel, MINITAB) jatkuvasti käytössä. Minitab-ohjelmisto on tärkeä, se tekee puolestasi matemaattiset analyysit, joita opit tulkitsemaan.

Koulutusjaksojen välissä sovelletaan opittuja työkaluja omaan projektiin. Kun työkaluja on käytetty omassa projektissa ja niiden käyttö on raportoitu vaaditulla tavalla, osallistuja saa osallistumistodistuksen lisäksi Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatin.

Tehokkaat työkalut prosessien parantamiseen!

Green Beltit oppivat strukturoidun ongelmanratkaisumenetelmän liiketoiminnan parannusprojekteihin, tietyn tason laatutyökaluista, jotka liittyvät Six Sigma -menetelmään sekä kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.

Koulutus keskittyy prosessien parantamiseen DMAIC -mallin avulla sekä opettaa keskeisimpiä Six Sigman työkaluja. Green Belt -koulutus tarjoaa osallistujille yleiskuvan Six Sigmasta kuin myös keskeisistä tehokkaaseen projektitiimiin liittyvistä menettelyistä ja käsitteistä. Green Beltit oppivat osan kokonaisvaltaisesta Black Belt -koulutuksen sisällöstä. Koulutus noudattaa ASQ:n Body of Knowledge-vaatimuksia.

Koulutuksen tavoitteet

  • Merkittävät parannukset prosessien suoritusarvoissa
  • Lean Six Sigma -projektien tiimi- ja työkalutaitojen oppiminen
  • Yksittäisten Green Belt-projektien toteutus
  • Oman ammattitaidon ja kilpailukyvyn parantaminen
  • Hankkia tietotaito, kuinka muutetaan prosessia tehokkaammaksi
  • Oppia laatutekniikan merkitys parannustoiminnassa
  • Oppia tilastollista data-analyysiä
1. jakso: 8.-9.10.2024 D – MÄÄRITTELY
2. jakso: 21.-23.10.2024
M – MITTAUS
3. jakso: 18.-20.11.2024 A – ANALYYSI
4. jakso: 16.-17.12.2024 I & C – PARANNUS JA OHJAUS
Final-päivä: 6.2.2025 FINAL

Koulutuksen kesto on 11 päivää. 

D – MÄÄRITTELY

Jakson aikana saat johdannon parannusajatteluun sekä Lean ja Six Sigma -menetelmien rooliin liiketoiminnan kehittämisessä. Jakson aikana käydään myös läpi parannusprojektien määrittämisen askeleet ja tuloksen tekemisen edellytykset.

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Lean ja Six Sigma, mitä ne ovat?
Laadun perusteet, laadun määritelmät ja gurut
Johdatus Lean Six Sigmaan ja DMAIC -prosessi
Tilastollinen ajattelu – pohja parannukselle
12:00 Lounas
13:00 Arvo ja 7 hukkaa
Parannusprojektin määrittelyvaihe (Define)
14:00 Kahvi
Projektin valinta, määrittely, tiimi ja aikataulu
Projektin asettaminen, tavoite ja projektianalyysi
Lean Six Sigman rooli, Green Belt -askeleet
16:00 Päivä päättyy

D – MÄÄRITTELY

Tässä päivässä opit Minitab-ohjelmiston perusteet. Opetellaan ohjelmiston käyttäminen, liikkuminen sekä perustilastotekniikkaa ja analyysien tulkintaa.

8:15 Päivän aloitus
MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen
MINITAB:n tiedostotyypit
Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen
Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen
11:30 Lounas
12:30 Laatutyökalut: Pareto, Kalanruoto, Run Chart
Graafiset analyysit
14:00 Kahvi
Graafien ja ulostulojen tulkitseminen
Graafien räätälöinti ja raportointi
EXEC-makrojen luominen ja käyttö
16:00 Päivä päättyy
Projektin valinta – Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon

M – MITTAUS

Mittausvaihe on nykyisen toimintamallin ja/tai prosessin kuvaamista ja parempaa ymmärtämistä.

8:15 Avaus ja kertaus
Parannusprojektin mittausvaihe (Measure)
Mitä mittausvaihe sisältää? Projektivaiheet
11:30 Lounas
12:30 Aivoriihi, Ishikawa, 5 x miksi
14:00 Kahvi
Prosessi ja sen kuvaus, SIPOC
Spagettidiagrammi
Value Stream Map
16:00 Päivä päättyy

M – MITTAUS

Tunnistetaan aikaan tai vaihteluun vaikuttavat tekijät. Luokitellaan ja valitaan tekijät sekä suunnitellaan, mistä halutaan lisää tietoa.

8:15 Analyyttinen prosessikortti
VA/NVA, PCE
Arvovirran yksityiskohtainen kartoitus
11:30 Lounas
12:30 XY-matriisi
14:00 Kahvi
Prosessi FMEA
Datan keräys ja näytteenotto
16:00 Päivä päättyy

M – MITTAUS

Varmistetaan tiedon laatu sekä määritetään prosessin suorituskyky.

8:15 Mittaussysteemin analysointi, MSA
Gage Type I -testi
Gage R&R variaabelidatalle,  attribuuttidatan MSA
11:30 Lounas
12:30 5S-menetelmä
14:00 Kahvi
Tahtiaika (Takt Time), Laitteiden kokonaistehokkuus (OEE)
Suorituskyky ja sen määrittäminen, suorituskykyindeksit
Projektityö ja Green Belt -sertifikaatin vaatimukset
16:00 Päivä päättyy
Projektityö – Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon

A – ANALYYSI

Prosessi lähestyminen auttaa ymmärtämään prosessivuota ja prosessin aikavaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Prosessiovi -lähestyminen auttaa ymmärtämään millaisia muutoksia tulee tehdä, jotta asetettu taihtiaika saavutetaan.

8:15 Avaus ja kertaus
Projektitöiden katselmointi ja kertausta
Parannusprojektin analyysivaihe (Analysis)
11:30 Lounas
12:30 Prosessiovi -lähestyminen
Tahtikuva
14:00 Kahvi
Balansointi
Solut
16:00 Päivä päättyy

A – ANALYYSI

Dataovi -lähestyminen auttaa ymmärtämään prosessi vaihtelun kautta sekä luo pohjaa kvantitatiiviselle analyysille. Havainto- ja koedatakerääminen luovat suhtautumisen data-analyysiin. Jakson aikana tutustutaan tilastollisen päätöksenteon perusteisiin ja luodaan pohjaa tutkivalle – ja vahvistavalle data-analyysille.

8:15 Imuohjaus ja Kanban
Nopeat vaihdot (SMED)
Total Productive Maintenance (TPM) -konsepti
11:30 Lounas
12:30 Dataovi-lähestyminen
Tutkiva- ja vahvistava-analyysi (EDA ja CDA)
14:00 Kahvi
Graafiset analyysityökalut – Minitab
Monimuuttuja-analyysi
16:00 Päivä päättyy

A – ANALYYSI

Tilastollinen päätöksenteko on tehokas ja nopea tapa havaita pieniä muutoksia sekä luoda vankempaa pohjaa projektin parannusvaiheelle.

8:15 Tilastomatematiikan keskeinen raja-arvolause (CLT)
Tilastollinen päätöksenteko ja luottamusvälit
Teho- ja näytekokoanalyysit
11:30 Lounas
12:30 Tilastollisia analyysityökaluja
Keskiarvon tilastotestit – 1 sample t-testi, 2 sample t-testi
14:00 Kahvi
Korrelaatio- ja regressioanalyysit
Projekti ja välityöohjeet
16:00 Päivä päättyy
Projektin valinta – Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon

I – IMPROVE

Testaaminen on näytellyt merkittävää roolia kehityksessä ja edistyksessä nykyisessä yhteiskunnassa. Jakson aikana opitaan tehokkaasti testaamaan sekä testaamisen taustalla olevat keskeiset perusasiat.

8:15 Avaus ja kertaus
Projektitöiden katselmointi ja kertausta
Johdatus koesuunnitteluun (DoE)
Täystekijäkokeen tekeminen
11:30 Lounas
12:30 Dublo-autokoe
Kokeen analysointi Minitabilla
Monimuuttujakokeen edut kehitystoiminnassa
14:00 Kahvi
DOE:n roadmap eli kuinka koe suunnitellaan
Valmistautuminen parannusideoiden testaamiseen
16:00 Päivä päättyy

I & C – PARANNUS JA OHJAUS

Kokeet ja mallintaminen ovat Lean Six Sigman keskeinen ydin. Tällä jaksolla suoritetaan pienoisprojekti ja opitaan kokeen ja Lean Six Sigman keskeiset yhteydet. Lopuksi ohjausvaiheessa käydään prosessimuutosten onnistumisen ja pysyvyyden kannalta keskeiset asiat läpi.

8:15 Katapulttikoe – DMAIC-prosessi katapultilla
Tekijöiden tunnistaminen osittaistekijäkokeella
Prosessin mallin luominen täystekijäkokeella
Mallin verifiointi
11:30 Lounas
12:30 Poka-Yoke
Parannusprojektin ohjausvaihe (Control)
Ohjaussuunnitelma (Control Plan)
14:00 Kahvi
Loppuraportti ja projektin päättäminen
Projektin lopetus ja palkitseminen
16:00 Päivä päättyy
Projektityö – Todellinen Green Belt -projekti organisaatioon

FINAL 

Kertaus kurssin keskeisiin teemoihin. Harjoitusprojektien esittely ja läpikäynti. Juhlalliset kakkukahvit.

8:15 Ilmoittautuminen ja kahvi
Luento
Projektitöiden esittely
11:30 Lounas
12:30 Projektitöiden esittelyt jatkuvat
14:00 Kahvi
Projektitöiden esittelyt jatkuvat
Sertifikaattien ja todistusten jako
16:00 Koulutus päättyy
Minitab perusteet

Koulutuksen vaatimukset
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Antti Piirainen

Kouluttaja
Antti Piirainen

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena. Pyydä tarjous.

Lisätietoa

Tehokkaat työkalut prosessien parantamiseen

Green Beltit oppivat strukturoidun ongelmanratkaisumenetelmän (DMAIC) liiketoiminnan parannusprojekteihin, tietyn tason laatutyökaluista, jotka liittyvät Lean Six Sigma -menetelmään sekä kuinka luodaan taloudellisia tuloksia alaviivalle.

Pitkäaikaiselle kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan

Omaamme Suomen pitkäaikaisimman ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta, valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Koulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) tietosisältöä (BOK), jota on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset.

 

Oppimista tukeva opetustapa

Koulutus noudattaa oikeaoppista Lean Six Sigma Green Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua tietosisältöä ja interaktiivista metodiikkaa. Tässä pedagogisesti oppimista tukevassa menettelytavassa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton.

Konkreettista hyötyä projektityöllä

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson aikana.

Aikaisempaa osaamista ei vaadita

Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla. Koulutus on suunnattu yritysten henkilöstölle. Koulutus toimii myös erittäin hyvänä laatutekniikan peruskoulutuksena, jossa tutustutaan laajaan määrään laatutekniikan työkaluja, analyysejä ja tekniikoita.

Sertifiointi

Green Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Green Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti. Green Belt voi halutessaan laajentamalla osaamistaan kouluttautumalla Black Beltiksi. Kouluttamamme Green Belt saa tällöin merkittävän alennuksen Black Belt -kurssin hinnasta.

VALITSE ITSELLESI SOPIVIN TOTEUTUSTAPA

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka osallistuvat etänä.

ELÄMYKSELLINEN KOULUTUSPAIKKA

Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

LAADUKKAAT TARJOILUT

Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jokaisen makuun jotakin.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

Kurssi oli todella kattava ja vastasi odotuksia. Kurssin Vetäjä (Kimmo) osasi ohjata ja vetää kurssia todella taitavasti
Ville
5
Olisin toivonut enemmän käytännön esimerkkejä oikeasta elämästä. Kahvi ym. esimerkit olivat ajoittain liian kaukana prosessiteollisuuden haasteista. Muuten kokonaisuus hyvä ja oppi paljon.
Inkeri
4
Puolikkaita tähtiä ei voinut antaa, mutta 4,5/5 olisi arvosanani kurssista. Kursilla hyödynnettiin hyvin erilaisia opetusmetodeja, joka piti mielenkiintoa paremmin yllä. Hiukan vielä enemmän toivoisi ison datamäärän takia yhteenvetoja tärkemmistä muistettavista asioista. Vaikka aina yhden vaiheen asiat A4:lle miten asiassa edettävä, mitkä tärkeimmät asiat jne. Meillä helpottava tekijä oli iso määrä osallistujia samasta organisaatiosta jonka ansioista asioita ole erittäin hyödyllistä pallotella kurssien välissä eikä tarvinnut yksin pakertaa ja miettiä.
Kimmo
4

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.