Palvelun Lean Six Sigma Green Belt -koulutus

Paranna palveluasi ja vähennä ongelmia

Jos ongelmasi on alhainen työn tehokkuus, huono palveluaste, tyytymättömät asiakkaat, pitkät jonot, myynnin lasku tai tökkivät virtaukset, on tarve parannukselle ilmeinen!

Prosessien parantaminen on monessa organisaatiossa lähes tuntematon käsite ja sekoittuu yksittäisten tapausten selvittämiseen. Lean Six Sigma DMAIC -menetelmä tuo prosessien parantamiseen systemaattista otetta ja rakennetta, joilla parannus on mahdollista toteuttaa onnistuneesti vähentäen vaihtelua, virheitä ja häiriökysyntää.

Palvelumaailman oma kurssi

Palvelun LSS Green Belt -kurssilla perehdytään Lean Six Sigma DMAIC ongelmanratkaisumalliin ja siihen liittyvien ajatusmallien, teorioiden, työkalujen ja tekniikoiden sisäistämiseen palveluorganisaatioiden näkökulmasta käytännönläheisesti. Kurssilla on huomioita palveluiden erityispiirteet niin esimerkkien, kuin menetelmien painotusten suhteen. Kurssin sisältöä on laajennettu yhdellä kurssipäivällä kattamaan laajemman prosessien analyysimenetelmien käsittelyn, sekä palveluprosesseissa parhaiten soveltuvien tilastollisten menetelmien erityispiirteitä.

Projektista käytännön oppia

Kurssilla osallistuja soveltaa opittua omaan projektityöhönsä lähijaksojen välillä. Tämä hyväksi koettu ja kansainvälisestikin poikkeuksellinen malli mahdollistaa oppimisen käytännön kautta ja takaa että kurssin teoria ei jää periaatteen tasolle tulevaisuutta varten, vaan oppi saadaan heti käyttöön. Kurssilla tehdään lukuisia harjoituksia ja demonstraatioita, sekä opetellaan Minitab-ohjelmiston ja tilastollisen päätöksenteon ja testaamisen saloja teorian ja käytännön avulla.

Kysy tarjous koulutuksesta omaan organisaatioon! Lisää tietoa toimistostamme toimisto@qkk.fi tai suoraan kouluttajalta matti@qkk.fi, ota rohkeasti yhteyttä!

Tavoitteet: Tutustutaan Lean Six Sigma -menetelmään ja miksi se on olemassa. Määritellään projekti.

 1. päivä
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Johdatus Lean Six Sigmaan
Miksi parannusta tarvitaan?
Suorituskyky
Laadun johtamisen trilogia
Six Sigma standardi, ISO 13053
Muutoksen, korjauksen ja parannuksen ero
Prosessi ja systeemiajattelu
Jonoutuminen ja läpimenoaika
Laatuteoria ja SPC
Vaihtelun luokat ja suorituskyky
Lean Six Sigma DMAIC-prosessi
Ongelmien luokat
Palvelun esimerkki (GB-projekti)
DMAIC-läpimurtoyhtälö
Strateginen parantaminen
12:00 Lounas
Johdanto Minitab-ohjelmistoon
Ohjelman avaaminen ja yleisnäkymä
Datan tyypit ja datan syöttö
Navigointi projektissa
Datan kuvaaminen ja tunnusluvut
Tiedon ja kuvien siirtäminen, raporttityökalu
14:00 Kahvi
Datan tuominen ja datan rakenteen muokkaus
Sarakkeiden pinoaminen
Rivien pinoaminen
Datan osittaminen (subset)
Datan transponointi
16:00 Päivä päättyy
   
 2. päivä
8:15 Päivän aloitus
  Datan analysointi ja ongelmien priorisointi
Pareto-kaavio
Syy-seurauskaavio (kalanruoto)
Johdanto graafiseen analyysiin Minitabilla
Perusgraafit: boxplot, histogrammi
Graafinen yhteenveto (graphical summary)
Aikasarjakuvat (timeseries)
I-kortti (yksittäisten havaintojen ohjauskortti)
Ydingraafit
Run Chart
Makrojen rakentaminen (EXTRA)
11:30 Lounas
  DMAIC, Define-vaihe
Lean Six Sigma DMAIC-tiekartta
Roolit ja Belt-tasot
Projektin määrittelyn asekeleet
Yleiskatsaus määrittelyn vaiheista
Ongelman ja tavoitteen asettaminen
 14:00 Kahvi
  Projektin valintamatriisi
Projektin valinnan kriteeristö
Projektin charter (työkortti)
Projektin määrittelyn vaiheet (1)
SIPOC-kuvaus
Asiakkaan ja prosessin ääni (VOC, VOP)
Projektin määrittelyn vaiheet (2-8)
Menestyksekkään toteutuksen edellytyksiä
Projektikysymyksiä – Määrittely
Projektityön ohjeistus
Kurssin ja sertifikaatin vaatimukset
16:00 Jakso päättyy

Tavoitteet: Tutustutaan prosessin nykytilan tunnistamisen vaiheisiin ja opitaan arvioimaan datan laatua

 3. päivä
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Kertaus osasta I
Suorituskyky
Littlen laki
Vaihtelun ymmärtäminen
Määrittelyvaiheen yhteenveto
Projektitöiden katselmointi
12:00 Lounas
Mittausvaiheen menetelmät
SIPOC
Aivoriihi
Ryhmittely
Kalanruoto
5 x Miksi
14:00 Kahvi
Prosessikuvaus
Arvovirtakuvaus (VSM)
XY-matriisi
16:00 Päivä päättyy
   
 4. päivä
8:15 Päivän aloitus
  Riskien tunnistaminen
FMEA
Datan (tiedon) keräys ja näytteenotto
Datan keräyssuunnitelma
11:30 Lounas
  MSA ja suorituskyky
Mittavirheen arviointi
Tyyppi 1 tutkimus
Gage R&R tutkimus
Kappa-tutkimus
Y:n stabiilisuus (SPC)
Prosessin suorituskyky
Suorituskyky ja stabiilisuus
Demonstraatio
Mittausvaiheen yhteeveto
16:00 Jakso päättyy

Tavoitteet: Tutustutaan datan graafisiin ja tilastollisen analysoinnin menetelmiin ja niiden rooliin parannustoiminnassa. Arvovirran analyysi.

 5. päivä
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Kertaus osasta II
Laadun eri lähestymistavat
Vaihtelun teoria ja tilastollinen ohjaus
Mittausvaiheen yhteenveto
Projektitöiden katselmointi
12:00 Lounas
Analyysi
Analyysivaiheen yhteenveto
Prosessiovi
Prosessikaaviot
Kysynnän ymmärtäminen ja häiriökysyntä
14:00 Kahvi
Littlen laki
Tulppa-analyysi
Esteiden teoria (TOC, theory of constraints)
Datan analysoinnin menetelmät
Passiivinen data-analyysi
16:00 Päivä päättyy
   
 6. päivä
8:15 Päivän aloitus
  Virtauksen simulaatio
Arvovirran analyysi
11:30 Lounas
  Data-analyysin erheet
EDA ja CDA
EDA:n työkaluja
Case V
GLM-analyysi
16:00 Päivä päättyy
   
 7. päivä
8:15 Päivän aloitus
  Johdanto tilastollisiin menetelmiin
Tilastolliset menetelmät
Hypoteesitestaus
Keskeinen raja-arvolause
Hypoteesitestaus ja luottamusvälit
Keskiarvon luottamusväli
Tyyppi I ja II -virheet
Testin tehon arviointi
11:30 Lounas
  Tilastolliset menetelmät
Yksi näyte – 1-sample t
Kaksi riippumatonta näytettä – 2-sample t
Kaksi riippuvaa näytettä – paired t
 14:00 Kahvi
Varianssianalyysin periaate (ANOVA)
Korrelaatio ja regressio
Projekti ja analyysivaiheen ulostulot
Projektityö ja kotitehtävät
Case V: datan analysoinnin itsenäinen harjoitus
16:00 Jakso päättyy

Tavoitteet: Tutustutaan koesuunnitteluun ja ohjausvaiheeseen

 8. päivä
8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9:00 Kertaus osasta III
Systeemin lähestyminen
Datan analysointi (EDA ja CDA)
Projektitöiden katselmointi
Johdanto prannusvaiheeseen
Termejä
Koesuunnittelu (DOE)
Koesuunnittelu Minitabilla
Screening-koe (Taguchi-esimerkki)
12:00 Lounas
Kokeiden perusteet
Kokeen suunnittelun tiekartta
Tekijätasojen valinta
Näytekoko
DOE-termejä ja sanastoa
14:00 Kahvi
Täystekijäkokeet
Katapulttiesimerkki ja täystekijäkokeet
Koematriisin luominen Minitabilla
Päätekijäkuvat
Keskinäisvaikutukset
Optimointi
16:00 Päivä päättyy
   
 9. päivä
8:15 Päivän aloitus
  Osittaistekijäkokeet (seulontakokeet)
Koesuunnitelmien resoluutio
Screening sunnitelmat
Taguchi esimerkki
Neukkarikoe
Parannusvaiheen yhteenveto
11:30 Lounas
  Lean menetelmät prosessin parannukset
Imu ja CONWIP
Päivittäinen johtaminen (daily management)
Virheenestimet (Poka-Yoke)
 14:00 Kahvi
Ohjausvaihe
Ratkaisujen arviointi
Ohjaussuunnitelmat
Muut suunnitelmat
Ohjauskortit ja ylläpito
Projektin päättäminen
Ohjauksen seuranta
Projektin arviointi
Projektin sulkeminen
Vaatimukset LSS GB-sertifikaatille ja projektityölle
16:00 Jakso päättyy

Tavoitteet: lyhyt kertaus kurssin sisältöön. Projektityöt esitetään. Todistusten ja sertifikaattien jako.

8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi
Kertaus kurssista
Projektitöiden esittely
12:00 Lounas
Projektitöiden esittelyt jatkuvat
14:30 Kahvi
Projektitöiden esittelyt jatkuvat
Sertifikaattien ja todistusten jako
16:00 Koulutus päättyy
Minitab perusteet

Koulutuksen vaatimukset
Opiskelijoilla tulisi olla käytössään kannettava tietokone ja Minitab-ohjelmisto koulutuksen lähijaksoilla.

Kouluttaja Matti Pesonen

Kouluttaja
Matti Pesonen

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena.Pyydä tarjous.

Lisätietoa

Pitkäaikaiselle kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan

Omaamme Suomen pitkäaikaisimman ja laajimman kokemuksen laatujohtamisen, laatutekniikan ja Six Sigma -menetelmien kouluttamisesta, valmentamisesta ja soveltamisesta suomalaiseen yrityskulttuuriin. Koulutusohjelma noudattaa Amerikan laatuyhdistyksen (ASQ) tietosisältöä (BOK), jota on täydennetty ja sovellettu suomalaiseen koulutuspohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaatimukset.

 

Konkreettista hyötyä projektityöllä

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat soveltavat jatkuvasti oppimaansa todelliseen parannusprojektiin hankkien näin erinomaisen tietotaidon prosessien tehokkaasta parantamisesta ja työkalujen käytöstä. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta tai määrittelyjakson aikana.

Aikaisempaa osaamista ei vaadita

Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Lean Six Sigmasta ja sen soveltamisesta. Kaiken tarvittavan opit ja sisäistät kurssilla. Koulutus on suunnattu palveluprosessien kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille.

Sertifiointi

Green Belt -projektityön hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Green Belt -arvo sekä arvostettu Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti. Green Belt voi halutessaan laajentamalla osaamistaan kouluttautumalla Black Beltiksi. Kouluttamamme Green Belt saa tällöin merkittävän alennuksen Black Belt -kurssin hinnasta.

VALITSE ITSELLESI SOPIVIN TOTEUTUSTAPA

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka osallistuvat etänä.

ELÄMYKSELLINEN KOULUTUSPAIKKA

Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa. Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jokaisen makuun jotakin.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

Tanja Karjalainen
5
Koulutus ja projektityön tekeminen on ollut hyvin opettavainen ja koen saaneeni siitä valtavasti hyötyä työhön. Koulutuksessa käytettäviä menetelmiä on mahdollista hyödyntää työssä tulevaisuudessa ja muissa projekteissa. Koulutuksesta saatuja oppeja on mahdollista opettaa kollegoille ja menetelmien käyttöönotto jokapäiväiseen työhön tuo niiden käyttöön varmasti rutiinia. Suosittelen lämpimästi koulutusta muillekin.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.