Prosessien lainalaisuudet ja kehittäminen

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille uusia näkökulmia prosessien toimintaan ja kehittämiseen. Koulutus sisältää teknisiä aiheita, kuten operaatiotieteitä ja jonomalleja, mutta painottaa myös ihmisten ymmärtämisen ja kunnioittamisen tärkeyttä kehitystyössä.

Koulutuksen päätavoitteena on auttaa osallistujia tekemään perusteltuja päätöksiä prosessien suunnittelussa ja kehittämisessä sekä arvioimaan muutosten vaikutuksia tulevaisuudessa. Koulutus koostuu erilaisista jaksoista, joissa käsitellään eri teemoja ja niiden soveltamista käytäntöön.

Oppiminen ja olemassa olevan tilanteen näkeminen uusin silmin avaa usein ajatuksia siitä, kuinka nykyinen palvelu voidaan olemassa olevin keinoin tuottaa sujuvammin ja edullisemmin sekä perustelluin päätöksin.

Tässä koulutuskokonaisuudessa keskeiset teemat ja näihin liittyvät teoriat ovat:

 • Prosessien sujuvuuden kannalta keskeiset lainalaisuudet ja edellytykset
 • Epätäsmällisyyden ja sattuman kuvaaminen ja tunnistaminen sekä vaikutus
 • Resurssitarpeet ja jonoutuminen sekä palvelu- ja vasteajat
 • Reagoivat ja ennakoivat juurissyyanalyysi(t)

Useat asiat ovat ”faktoja” ja numeraalisesti kuvattavia, mutta ihmistä ei saa koskaan unohtaa. Ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen ja kunnioittaminen ovat avainasemassa kehittämisessä kovan tiedon rinnalla.

Prosessien ja toiminnan kehittäminen sekä sujuvoittaminen vaativat uusia ajatuksia ja uutta tietoa prosessien käyttäytymisestä ja toiminnan periaatteista. Kehittäminen voidaan nähdä prosessina joka tuo rungon tekemiseen ja ohjaa tekijää.

Joskus kehittäminen voi olla helppoa, mutta usein aliarvioidaan sen vaikeutta. Nähdään asiat liian yksinkertaisesti ja tehdään vääriä johtopäätöksi, josta seuraa tuloksen kannalta väärät toimenpiteet.  Syyt ja seuraukset menevät sekaisin. Tämä koulutus tuo mallit ja kuvaukset, jotka luovat kehittämiseen reunat ja auttaa ymmärtämään syy-seuraussuhteet oikein.

Uuden toimintavan luominen tai olemassa olevan toiminnan kehittäminen yhteistyössä helpottuvat, kun kaikilla on samanlainen näkemys toimintojen käyttäytymisessä ja on yhteinen kieli (termistö). Kaikki asian ympärillä näkevät tarkasteltavan kohteen samoin silmin ja näin väärin ymmärrykset ja ”turhat” näkemyserot eivät riko yhteistyötä.

Operaatioita kuvaavien yleisesti käytettyjen mallien avulla selkeytetään ja autetaan ymmärtämään syy-seuraussuhteita. Vaikka koulutuksen aihe on tekninen ja koulutuksessa käytetään kaavoja ja laskentaa, koulutuksessa kaikki keskeiset teoriat simuloidaan erilaisten ryhmässä toteutettavien demonstraatioiden avulla.

Tieto auttaa sinua tekemään perusteltuja päätöksiä prosessien suunnittelussa ja kehittämisessä, ja se auttaa myös arvioimaan muutosten vaikutuksia ja suorituskykyä jatkossa.

Koulutus pyrkii antamaan osallistujille tarvittavat tiedot ja taidot prosessien sujuvoittamiseen ja kehittämiseen sekä tarjoaa mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käytännössä omassa työympäristössään.

Koulutuksen ajankohdat:
1. jakso: 11.11.2024
2. jakso: 2.-3.12.2024
3. jakso: 7.-8.1.2025
4. jakso: 4.-5.2.2025
5. jakso: 3.3.2025
Final-päivä: 21.5.2025

Koulutus koostuu osioista ja kaikkiin osioihin liittyy omaan työtehtävään liittyvä harjoitus, johon on saatavilla henkilökohtaista tukea.

Johdanto – läpileikkaus ja harjoituskohteen määrittely

 • Viisi tapaa lähestyä tuottavuuden parantamista
 • Kokonaisvaltainen prosessilähestyminen (TQM) luo pohjan: 3 keskeistä asiaa
 • Kokonaisvaltaiselle ajattelulle palveluprosessit, hoitojonot/-ketjuissa
 • 5 keskeistä malli, jotka auttavat ymmärtämään prosessien sujuvuutta, jonoutumista ja käyttäytymistä
 • Operaatiotieteet ovat ”uusi” tiede, 27 lakia, joista 5 on inhimillisiä
 • Osaamisen kehittäminen ja työkalut
 • Parantaminen ja korjaaminen: kausaliteetti
 • Strateginen, taktinen ja operatiivinen taso
 • Tavoitteet ja niiden mittaaminen

Operaatiotieteet, yleistys ja perusdynamiikka (Littlen laki)

 • Tehdasfysiikka: kapasiteetin, keskeneräisen työn, ajan ja jonon riippuvuudet
 • Yleistys, perusajatus sekä buffereiden rooli
 • Perusdynamiikka – Littlen laki
 • Littlen laki: paras, huonoin ja käytännön huonoin tapaus
 • Monimutkaisen prosessin analysoiminen ja pullonkaulan tunnistaminen
 • Mittaaminen

Vaihtelu, vaihtelun tunnistaminen ja kuvaaminen sekä jonoutuminen

 • Vaihtelu ja vaihtelun kuvaaminen
 • Tunnettu ja tuntematon vaihtelu sekä vaihtelun häviäminen keskiarvoistumisessa
 • Keskinäisvaikutus ja jonoutuminen sekä tärkeimmät jonomallit jonon muodostumisen ymmärtämiseksi.

Jonon hallinta ja ohjaaminen sekä juurisyyanalyysit

 • Imuohjaus, mitä se on ja mitä siitä hyödytään
 • CONWIP ja pullonkaulaohjaus
 • Reaktiivinen ja proaktiivinen juurisyyanalyysi

Prosessin kehittämisen demonstraatio

 • Palautetaan mieleen legodemonstraation avulla koulutuksessa käydyt opit ja mallit sekä parannetaan demonstraationtehdasta vaihe vaiheelta
 • (1) Funktionaalinen osaoptimoitu systeemi, (2) synkronoitu systeemi, tasapainotettu ja (3) synkronoitusysteemi sekä (4) häiriöiden vaikutus tällaiseen systeemiin

Harjoitusprojektien esittely

 • Harjoitustöiden läpikäyminen
 • Luento koulutuksen aikana esille nousseesta tärkeäksi koetusta aiheesta.

Koulutuksen harjoitustehtävän sisällön kuvaus

Koulutukseen liittyvän harjoitustyön askeleet ja teemat tavoitteen asetannasta nykytilan analyysiin, mittareihin sekä kehitystarpeiden tunnistamiseen ja soveltamiseen. 

Valitse tavoite (strategisesti tärkeä)

 • Jonotusaika ja kustannukset
 • Palveltavien henkilöiden määrä per aika
 • Henkilötyöaika

Rajaa karkeasti aluetta ja prosessia

 • Tunnista toimialasi tai alueesi keskeiset toiminnat ja keskity johonkin

Tee PQ ja/tai PR analyysi (rajaus)

 • Rajaa prosessi mitä tutkit ja tunnista prosessiaskeleet

Piirrä/ luo SIPOC kaavio ja laita mittarit kaavioon

 • Laadi valitusta prosessista kuvaus ja määritä, mitkä ovat prosessin organisatoriset rajat
 • Kerää lähtödataa valitsemistasi tavoitteista

Piirrä prosessivuo ja määritä parametrit eli graafinen ja numeraalinen analyysi

 • t0, m, r0, T0, rb, W0

Luo virtauslaskennat ja visualisoi

 • TH best, pwc ja CT best, pwc

Tutki nykytilaa suhteessa virtausanalyysiin

 • Analysoi ja vertaa tulosta tavoitteisiin

Mitä mittareita tarvitset johtamiseen ja/tai ongelman parempaan ymmärtämiseen

 • Mutta tavoitteet prosessitason mittareiksi

Ymmärrä miksi jonot ovat muodostuneet ja millainen olisi kapasiteetti/resurssitarve

 • Käytä apuna jonomalleja
 • Analysoi miten pääset tavoitteeseen

Millainen ohjauskeino olisi hyvä hallita WIP

 • Kuinka aiotaan käytännössä hallita aikoja ja määriä

Millaisia parannuksia tarvitaan

 • Millaisia toimenpiteitä tulee saada tehtyä, jotta haluttu tavoite saavutetaan
 1. Parannustoimenpiteiden käytännön testaus
 • Todenna parannukset

Suunnittele käytännön muutos ja yhteys muihin strategisiin osa-alueisiin

 • Suunnittele ja toteuta tunnistettujen toimenpiteiden vaikutus muihin asioihin ja järjestelmiin

Sulje tämä case ja aloita uusi kohde

 • Nauti tuloksista, Lesson Learned
 • Valitse seuraava kuntoon laitettava kohde
Antti Piirainen

Kouluttaja
Antti Piirainen

Koulutuspaikka
Sibeliustalo
Ankkurikatu 7, LAHTI

Yrityskohtainen laatukoulutus

Yrityskohtaisena toteutuksena
Koulutusta toteutetaan myös yrityskohtaisena toteutuksena. Pyydä tarjous.

Lisätietoa

HYÖDYT KURSSISTA OVAT MONINAISET

Pystyt koulutuksen oppien perustella paremmin ja objektiivisemmin arvioimaan nykyistä päivittäistä toimintaa ja kehitystyötä. Opit ymmärtämään kuinka saavutetaan ennustettavasti haluttu parempi asiakaspalvelutaso ja alhaiset kustannukset eli riittävän toimitusvarmuus, nykyisellä prosessilla. Pystyt jatkossa selkeämmin kommunikoimaan ja perustelemaan operaatioiden prosessien käyttäytymisestä ja syy-seuraussuhteista.

KENELLE KOULUTUS SOPII

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ymmärtämään operaatioiden toimintaa syvällisemmin ja parantamaan palveluprosesseja. Soveltuu erinomaisesti organisaatiossa vastuussa oleville johtajille, kehitysihmisille tai prosesseja suunnitteleville vastaaville Henkilöille. Erittäin hyvä lisä Lean ja Six Sigma -ammattilaisille sekä kaikille, jotka parantavat organisaatioiden prosesseja, hoitoketjuja jne. suoritusarvoja ja läpimenoa.

KONKREETTISTA HYÖTYÄ PROJEKTITYÖLLÄ

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. Projektin avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn organisaatiolle. Opiskelijat soveltavat oppimaansa tietoa ja sitoo teorian käytäntöön ja tuo organisaatiolle taloudellisesta hyötyä välittömästi. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen.

MONIMUOTOINEN OSALLISTUMISTAPA

Valitse itsellesi sopivin toteutustapa. Koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä. Postitamme koulutusmateriaalit sekä striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka osallistuvat etänä.

ELÄMYKSELLINEN KOULUTUSPAIKKA

Koulutus järjestetään ainutlaatuisissa kokouspuitteissa Sibeliustalossa, Vesijärven rantamaisemissa.

LAADUKKAAT TARJOILUT

Food & Events huolehtii nautinnollisista koulutuspäivän tarjoiluista tarjoten varmasti jotakin jokaisen makuun.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset tulisi tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Voit ilmoittautua suoraan kurssisivulta, sähköpostitse tai puhelimitse (03-7804 264). Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua.

 

Peruutus

Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Erityisruokavalio

Muistathan myös ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksesta sanottua

Ei arvosteluita.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.